صفحه نخست

آسیب های اجتماعی

ازدواج و طلاق

مقدمه و تعریف موضوع

قوانین و مقررات

ساختار

منابع اجتماعی

آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان

آموزش مهارت های زندگی ویژه دانشجویان

برنامه اورژانس اجتماعی

طرح آموزش زندگی خانواده

مشاوره هنگام طلاق

آموزش قبل از ازدواج

مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق

انجمن های مرتبط با ازدواج و طلاق

مشاوره قبل از ازدواج

منابع علمی

گزارش های مرتبط با ازدواج و طلاق

کتب مرتبط با ازدواج و طلاق

پایان نامه های مرتبط با ازدواج و طلاق

مقالات علمی مرتبط با ازدواج و طلاق

سایت های مرتبط با ازدواج و طلاق

طرح های پژوهشی مرتبط با ازدواج و طلاق

تحلیل آمار ازدواج و طلاق

فرار از منزل

مقدمه و تعریف موضوع

قوانین و مقررات مرتبط با گروه هدف

ساختار

منابع اجتماعی

آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی ویژه دانشجویان

طرح شبه خانواده

انجمن خیریه حامیان زنان

آموزش مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان

دستورالعمل اجرایی طرح آموزش زندگی خانواده

برنامه اورژانس اجتماعی

خانه سلامت دختران

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن مددکاری اجتماعی ایران

انجمن روان شناسی ایران

انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

انجمن ایرانی مطالعات زنان

منابع علمی

کتب

مقالات مرتبط با فرار

سایت های مرتبط با فرار

طرح های پژوهشی مرتبط با فرار

اختلال هویت جنسی

مقدمه و تعریف موضوع

فتاوای مراجع

فتوای امام خمینی (ره)

فتوای آیت ا... خامنه ای

فتوای آیت ا... مکارم شیرازی

فتوای آیت ا.. موسوی اردبیلی

فتوای آیت ا.. فاضل لنکرانی

فتوای آیت ا... صانعی

فتوای آیت ا... صافی گلپایگانی

فتوای آیت ا... حسینی سیستانی

فتوای آیت ا.. حسینی شاهرودی

ساختار

منابع اجتماعی

برنامه اورژانس اجتماعی

حمایت از مبتلایان به اختلال هویت جنسی

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن روان شناسی ایران

انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

انجمن حمایت از مبتلایان به اختلال هویت جنسی ایران

منابع علمی

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

پایان نامه های مرتبط

سایت های مرتبط

خشونت خانگی

کودک آزاری

مقدمه

قوانین و مقررات

قوانین کشوری
قوانین بین المللی
قوانین تأسیس سازمانهای غیر دولتی

ساختار

منابع اجتماعی

آموزش مهارت های زندگی
انجمن حمایت از حقوق کودکان
انجمن حمایت از کودکان کار
انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب
پیشگیری از جرم
دادگاه اطفال
بنیاد کودک
اورژانس اجتماعی
انجمن دفاع از قربانیان خشونت
انجمن جامعه شناسی ایران
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
انجمن حمایت از کودکان بدسرپرست( اصفهان)
انجمن روانشناسی ایران
انجمن مددکاران اجتماعی
یونیسف

منابع علمی

مقالات پژوهشی
طرح های پژوهشی
پایان نامه های پژوهشی
کتب مرتبط
سایت های مرتبط

همسر آزاری

مقدمه

قوانین و مقررات

منابع اجتماعی

انجمن حمایت و یاری
انجمن بهبود
انجمن دفاع از قربانیان خشونت
پژوهشکده زنان الزهرا
پژوهشکده خانواده بهزیستی
مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران
انجمن علمی جامعه شناسی

ساختار

منابع علمی

مقاله های پژوهشی
پایان نامه
کتب مرتبط

سالمند آزاری

قوانین و مقررات

ایدز

مقدمه

واژه نامه ایدز

قوانین ومقررات وفتایا

ساختار

سازمانهای داخلی مرتبط با ایدز

سازمانهای بین المللی مرتبط با ایدز

منابع اجتماعی

آموزش مهارتهای زندگی

انجمن های مرتبط با ایدز

مرکز تحقیقات ایدز

اچ ای وی و حقوق بشر

برنامه سازمان ملل در زمینه پیشگیری از اچ ای وی

فراخوان همکاری باشگاههای مثبت

فراخوان همکاری برای انجام مطالعه ظرفیت سنجی وارزیابی نیازهای سازمانهای غیردولتی در زمینه ایدز /اچ ای وی

مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری

برنامه مشترک سازمان ملل در زمیته ایدز -کودکان

منابع علمی

کتب مرتبط با ایدز

مقالات مرتبط با ایدز

پایان نامه های مرتبط با ایدز

سایت های مرتبط با ایدز

طرح های پژوهشی مرتبط با ایدز

گزارشات مرتبط با ایدز

گزارشات داخلی مرتبط باایدز
گزارش پایش اعلانیه تعهد مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل درزمینه ایدز1386
گزارش پایش اعلانیه تعهد مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه اچ ای وی / ایدز سال 1388

آمارهای مرتبط با ایدز

کودکان خیابانی

مقدمه

قوانین و مقررات

ساختار

منابع اجتماعی

مرکز نگهداری از کودکان خیابانی

ارائه خدمات به کودکان بی سرپرست

دادگاه ویژه اطفال

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه

پایگاه خدمات اجتماعی

اورژانس اجتماعی

یونیسف

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن روانشناسی ایران

انجمن روانشناسی اجتماعی

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انجمن حمایت از حقوق کودک

انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

دفاع از جهانی شایسته کودکان

انجمن حمایت از کودکان کار

سازمان دفاع از قربانیان خشونت

انجمن حمایت از نوجوانان توان یاب

منابع علمی

کتب مرتبط با کودکان خیابانی

مقالات علمی

پایان نامه های پژوهشی

طرحهای پژوهشی

سایتهای مرتبط

خودکشی

مقدمه و تعریف موضوع

قوانین و مقررات مرتبط با گروه هدف

ساختار

منابع اجتماعی

آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان

آموزش مهارت های زندگی ویژه دانشجویان

دستورالعمل اجرایی طرح آموزش زندگی خانواده

برنامه اورژانس اجتماعی

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن علمی پیشگیری از خودکشی

انجمن روان شناسی ایران

انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

منابع علمی

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

پایان نامه های مرتبط

طرح های پژوهشی مرتبط

تکدی گری

قوانین و مقررات مرتبط با گروه هدف

ساختار مرتبط با گروه هدف

منابع علمی

مقاله های پژوهشی

پایان نامه های پژوهشی

کتب مرتبط

گزارش های دولتی

فضای مجازی

قوانین و مقررات مرتبط با گروه هدف

مقدمه

ساختار مرتبط با فضای مجازی و آسیبهای نوپدید

منابع اجتماعی

آموزش مهارتهای زندگی

آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان

آموزش مهارتهای زندگی به دانشجویان

طرح آموزش شبه خانواده

انجمن آینده نگری ایران

انجمن اخلاق در علوم و فناوری

انجمن ایرانی جرم شناسی

انجمن جامعه اطلاعاتی

انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن روان شناسی ایران

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انجمن ایرانی حقوق جزا

انجمن ایرانی حقوق خصوصی

انجمن ایرانی مطالعات زنان

مرکز پژوهشهای فضای مجازی دانشگاه تهران

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مرکز تحقیقات صدا و سیما

شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی اطلاع رسانی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پلیس فتا

پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

دادگاه جرایم رایانه ای

منابع علمی مرتبط با فضای مجازی و آسیب‌های نوپدید

کتب فضای مجازی و آسیب‌های نوپدید

مقالات فضای مجازی

سایت‌های فضای مجازی

پایان نامه‌های فضای مجازی

گزارشات محوری فضای مجازی

موادمخدر و روان گردان

مقدمه و تعریف موضوع

قوانین و مقررات مرتبط با مواد مخدر و روان گردان

ساختار

منابع اجتماعی

انجمن های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان

انجمن های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

مدرسه مروج سلامت
خط ملی مشاوره اعتیاد
برنامه های کاهش آسیب
مرکز گذری ترک اعتیاد
اجتماع درمانی
درمان اقامتی کوتاه مدت
درمان اقامتی بلند مدت
درمان سرپایی
گروه های خودیار
مهارت های زندگی
مراکز اجتماع درمان مدار
تیم اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد
انجمن تولد دوباره
جمعیت آفتاب
جمعیت همیاران سلامت روان ایران

گفتگو در خصوص بررسی وضعیت درمان و کاهش آسیب اعتیاد در کشور

جمعیت احیای انسانی( کنگره 60)

جمعیت مبارزه با اعتیاد

انجمن مبارزه با آسیب های اجتماعی

سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

انجمن مبارزه با استعمال دخانیات ایران

انجمن معتادان گمنام ایران

منابع علمی

کتب مواد مخدر و روانگردان

مقالات مواد مخدر و روان‌گردان

سایت‌های مواد مخدر و روان‌گردان

پایان‌نامه‌های مواد مخدر و روان‌گردان

طرح‌های پژوهشی مواد مخدر و روان‌گردان

گزارشات محوری مواد مخدر و روان‌گردان

آمار مواد مخدر و روان‌گردان

الکل

قوانین و مقررات مرتبط با گروه هدف

عرفانهای نوظهور

مقدمه و تعریف موضوع

قوانین و مقررات و فتایا

ساختار

منابع اجتماعی

انجمن های دینی و مذهبی

منابع علمی

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

سایت های مرتبط

پایان نامه های مرتبط

وندالیسم

مقدمه

قوانین و مقررات

ساختار

منابع اجتماعی

آموزش مهارتهای زندگی

انجمن

منابع علمی

کتب مرتبط با وندالیسم

مقالات مرتبط با وندالیسم

پایان نامه های مرتبط با وندالیسم

سایت مرتبط با وندالیسم

طرح های پژوهشی مرتبط با وندالیسم

سکونتگاههای غیر رسمی

مقدمه

قوانین ومقررات

ساختار

منابع اجتماعی

منابع علمی

مقالات مرتبط

قوانین و مقررات

شوراها

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

شورای عالی برنامه ریزی کشوری از عفونت ایدز و کنترل آن

شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها

ستاد حقوق بشر

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سند چشم انداز در افق 1404 ه .ش

سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز

قوانین برنامه توسعه

قانون برنامه اول توسعه

سیاست های کلی نظام برنامه اول

قانون برنامه دوم توسعه

سیاست های کلی نظام برنامه دوم

قانون برنامه سوم توسعه

سیاست های کلی نظام برنامه سوم

قانون برنامه چهارم توسعه

سیاست های کلی نظام در برنامه چهارم

قانون برنامه پنجم توسعه

سیاست های کلی نظام در برنامه پنجم

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380و1384

طرح و لوایح

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست

لایحه حمایت از خانواده

لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

لایحه آئین دادرسی کیفری

لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر

لایحه پیشگیری از وقوع جرم

لایحه جرائیم رایانه ای

لایحه حمایت از بزه دیدگان

لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان

قانون مجازات اسلامی

راهبردهای کلان دولت یازدهم

برنامه های دکتر علی ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آیین نامه اورژانس اجتماعی ( ارائه خدمات اجتماعی )

آمار

آمار عملکرد سازمان ها

آمار کشوری

اخبار آماری

آمار بین المللی

کنگره و همایش ها

همایش‌ها و کنگره‌های سال 92

همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی

همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی

همایش مددکاری اجتماعی و نشاط اجتماعی

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار

همایش ملی جامعه و فضای مجازی

کنفرانس ملی دولت همراه

سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

فراخوان چهارمین کنگره الگوی پیشرفت اسلامی

همایش‌ها و کنگره‌های سال 91

کنگره ها و همایش های بین المللی

همایش سلامت روانی و اعتیاد

انجمن ها و سمن ها

انجمن ها

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

سمن ها

گفتگو

گفتگو درخصوص ازدواج و طلاق

گفتگو درخصوص ازدواج و طلاق با خانم دکتر کاظمی پور

گفتگو درخصوص رشد آسیب های اجتماعی

گفتگو با آقای امینی

گفتگو درخصوص خودکشی با خانم دکتر خدابنده

گفتگو در خصوص کودک آزاری

کودکان خیابانی

بیمه پیشگیری اجتماع محور

آموزش قبل از ازدواج

گفتگو درخصوص فرار از منزل

بررسی کودک آزاری

گفتگو در خصوص بررسی وضعیت درمان و کاهش آسیب اعتیاد در کشور

گفتگو با دکتر سراج زاده و دکتر توکلی درخصوص خودکشی

'گفتگو در خصوص چالش های اصلی فراروی شبکه درمان اعتیاد در کشور

ارتباط با ما

آرشیو خبر

درباره ما

تالار گفتگو