اخبار

معرفی طرح شناسایی و حمایت اجتماعی از کودکان بازمانده از تحصیل در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

معرفی طرح شناسایی و حمایت اجتماعی از کودکان بازمانده از تحصیل در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
تحصیل کودکان در همه جوامع از اهمیت بالایی برخوردار است و دسترسی عادلانه به چرخه رسمی آموزش نشانه ای از حکمرانی خوب در یک کشور است

تحصیل کودکان در همه جوامع از اهمیت بالایی برخوردار است و دسترسی عادلانه به چرخه رسمی آموزش نشانه ای از حکمرانی خوب در یک کشور است. بازماندگی از تحصیل تنها به محرومیت از آموزش رسمی محدود نمیشود بلکه آینده اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سلامت کودک و نسل بعدی را به خطر میاندازد، بطوری که میزان باسوادی به طور مشخص بر میزان مرگ و میرکودکان، درگیری فرد و خانواده وی با آسیبهای اجتماعی، سلامت جسمی و روانی و دیگر ابعاد زندگی آنها تاثیر بسزایی دارد.
بر اساس گزارش یونسکو درسال 2017 ، 263 میلیون کودک در دنیا از دسترسی به آموزش محروم بوده اندکه از این میان 64 میلیون کودک در سن ابتدایی، 61 میلیون درسن دوره او لدبیرستان و 138میلیون کودک در دوره دوم دبیرستان خارج از مدرسه بوده انداین تعداد در سال 2018،به 258 میلیون کودک رسیده است که 5 میلیون نفر کاهش داشته است . به گفته کارشناسان سازمان علمی،فرهنگی و آموزشی یونسکو این کاهش به دلیل تغییر متودولوژی کشورها در شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل میباشد.
در ایران نیز توجه به مسئله آموزش کودکان و گسترش عدالت آموزشی و افزایش دسترسی همه کودکان به چرخه آموزش از اولویت های دولت های مختلف در چهل سال گذشته بوده است بطوری که با اجرای طرحهایی از جمله آموزش برای همه و طرح انسداد مبادی بیسوادی، پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی تا 90 درصد درکشور رشد داشته است .
با وجود تلاشهای صورت گرفته برای افزایش پوشش تحصیلی، همچنان برخی از کودکان به دلایل مختلف از جمله فقراقتصادی،معلولیت، دوری ازمدرسه ،مشکلات فرهنگی و ... ازدسترسی به آموزش محروم هستند. این در حالی که هیچ گونه آمار ثبتی از این گروه از کودکان در کشور وجود نداشت.
اگر چه مرکز آمار ایران هر پنج سال یکبار با انجام سرشماری تصویری کلی از مسئله نشان میدهد اما نتایج آن نمیتواند مبنای مناسبی برای سیاستگذاری های مبتنی بر حمایت اجتماعی از کودکان بازمانده از تحصیل فقیر،کودکان دارای معلولیت جسمی،کودکان کاروخیابان،کودکانی که بعلت بیماری قادر به مدرسه رفتن نیستند و کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی،باشند. چرا که بازماندگی از تحصیل کودکان یک مسئله چندوجهی است که به دلایل متعدد و گاه بهم پیوسته ایجاد میشود.
اجرای سیاستهای هدفمند بخصوص در حوزه حمایت اجتماعی نیازمند اطلاعات افراد بر پایه ویژگیهای هویتی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی میباشد بنابراین سرشماری ها به این اندازه دقیق نیستند و بسیاری از اطلاعات لازم برای اجرای سیاستهای حمایتی را ارائه نمیدهند در نتیجه برنامه ها معطوف به هدف نمیشوند و اث ربخشی چندانی ندارند.
بررسی تجارب بین المللی در موضوع شناسایی و حمایت اجتماعی از کودکان بازمانده از تحصیل نشان از آن دارد که سیاستگذاری های صورت گرفته در این حوزه مبتنی بر سه اصل اساسی است:
تعریف دقیق گروه هدف، شناسایی موانع بازماندگی از تحصیل کودکان و تدوین سیاستهای مناسب برای بازگشت کودکان به تحصیل و تضمیین نگهداشت آنها درمدرسه. بنابر این سیاستگذاری مناسب برای حذف بازماندگی از تحصیل کودکان در یک چارچوب مشخص تعریف میگردد. اول این که کودکان بازمانده از تحصیل کجا هستند؟ دوم خانواده های آنها در چه شرایطا قتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی میکنند؟ و سوم چه سیاستهایی میتواند دسترسی این کودکان به تحصیل را تسهیل و نگهداشت آنه ادر مدرسه را تضمیین نماید.
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده (1) و بند (الف) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و به استنا دبند (هـ) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که تصویب آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی در سال1384 را به همراه داشت و همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در تاریخ 27/7/1393 مسئولیت سنجش فقر از جمله فقر آموزشی را در کشور بر عهده دارد. در همین راستا و با بهره گیری از ظرفیت بانک اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی و حمایت اجتماعی از کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی و کمک به بازگشت آنها به مدرسه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش دردستورکارخود قرارداده است. این طرح از سال 1395 تا در معاونت رفاه اجتماعی اجتماعی در حال انجام می باشد و نتایج آن در دو مجلد سرشماری کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی منتشر و در اختیار پژوهشگران و صاحبنظران قرار گرفته است.
• اهداف کلی این طرح عبارتند از :
- ایجاد ساختار منسجم و هدفمند برای شناسایی وحمایت اجتماعی از کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی درکشور
- تعیین تصویر دقیقی از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی به تفکیک استان و شهرستان
- شناخت ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی و خانواده آنها درکشور
- شناسایی موانع ورودکودکان 6-11 سال به چرخه رسمی آموزش درکشور
- تدوین سیاستها و برنامه های حمایتی موثر برای کمک به بازگشت کودکان فقیر و دارای معلولیت های جسمی به چرخه آموزش
- ایجاد یک بستر مناسب برای بهره مندی از ظرفیتهای موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد جهت کمک به بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی به مدرسه

۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۱۲
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- دفتر آسیب های اجتماعی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید