اخبار

خراسان شمالی انتشار داد:

نقش عوامل اجتماعى در بهبود اجتماع پذیرى سکونتگاه هاى غیررسمى (مطالعه موردى: کوى خضر)

نقش عوامل اجتماعى در بهبود اجتماع پذیرى سکونتگاه هاى غیررسمى (مطالعه موردى: کوى خضر)
پژوهش پریسا منتظرى شاد*محمدمهدى گودرزى سروش** اسداله نقدى** مطالعات محیطى هفت حصار شماره بیستم/ سال ششم/ تابستان 1396

 

اجتماع پذیری عاملی است که باعث پیوند ارتباط بیشتر افراد با یکدیگر می شود. ابعـادی کـه مـرتبط بـا اجتمـاع پـذیری اسـت و بـر آن
تأثیرگذار می گذارد به سه دسته تقسیم میشود: بعد کالبدی، بعد فعالیتی و بعد اجتماعی. سکونتگاههای خودرو ازجمله فضاهایی است که
میتواند اجتماع پذیری در آنها مهم تلقی شود. سکونتگاههای غیررسمی به مناطقی اتخاذ می شود که در محلات فقیرنشـین شـهرهای
بزرگ به وجود می آید و افراد ساکن در این مناطق نمی توانند به علل مختلف (اجتماعی، اقتصادی و...) وارد فضای شهری شوند. منطقـه
موردبررسی کوی خضر استان همدان است و بعد اجتماعی در نمونه، موردبررسی قرارگرفته شده و مؤلفه امنیت، گذراندن اوقات فراغـت
و تعاملات اجتماعی بیشترین تأثیر را بر اجتماع پذیری سکونتگاههای غیررسمی دارا بوده است. هدف از این پـژوهش بـه دسـت آوردن
بیشترین میزان تأثیر فضایی سالم و اجتماع پذیر بوده است که باعث بهبود مشکلات مدیریت و برنامه ریزی برای این مناطق شود. روش
تحقیق پژوهش حاضر روش کمی و نحوه بهدست آوردن اطلاعات با ابزار پرسشنامه و تحلیل آن با نرمافزار SPSS انجام شده است.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۳۱
هفت حضار |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید