همایش مددکاری اجتماعی و نشاط اجتماعی

همایش مددکاری اجتماعی و نشاط اجتماعی

برگزار کننده : انجمن مددکاران اجتماعی

زمان: 6 خرداد

مکان: خ شریعتی، باشگاه شماره یک شرکت نفت