دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی / کنگره و همایش ها / همایش‌ها و کنگره‌های سال 92 / سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

 

کنفرانس بین المللی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

زمان برگزاری : 24 بهمن ماه 1392

محورها:

- سن مسئولیت کیفری در ادوار قانون گذاری ایران و فقه جزایی اسلام : ادواری کرد سن یا ثابت کردن؟

- ضمانت اجراهای کیفری خاص اطفال و نوجوانان : سنتی یا نوین ؟

- سیاست کیفری افتراقی اطفال: نظام شکلی وماهوی

- سیاست کیفری ایران در قبال بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

- کودکان و نوجوانان بزهکار : حمایت یا مجازات

- بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان : مشارکت مردم و نهادهای جامعه مدنی در سیاست کیفری ایران

- جایگاه خانواده و مدرسه در سیاست کیفری ایران

- سیاست کیفری ایران در پرتو اسناد بین المللی

- جایگاه دستاوردهای علمی در سیاست کیفری ایران

- سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته علیه کودکان و نوجوانان : پیشرفت ها و چالش ها

- تبیین سیاست کیفری ایران در عدالت کیفری کودکان و نوجوانان با تمرکز بر لایحه آیین دادرسی کیفری

- جایگاه مددکاری اجتماعی در سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

- جایگاه اخلاق و معنویت در تعدیل سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

         - آخرین مهلت دریافت اصل مقاله : 15/09/92

      -  اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 15/10/92

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس :30/10/92

 

راهنمای مقالات

عنوان حداکثر در 2 خط (Titr 12pt)
(دو خط فاصله با قلم B nazanin 12 pt)
نویسنده اول1، نویسنده دوم2، ... (B nazanin 12 pt, Bold)
1- عنوان (مرتبه علمی)، آدرس کوتاه شامل نام گروه، دانشگاه، شهر، کشور نویسنده اول (B nazanin 11 pt)
(Times New Roman 10 pt) آدرس پست الکترونیکی نویسنده اول
تلفن تماس:
2- عنوان (مرتبه علمی) و آدرس کوتاه شامل نام گروه، دانشگاه، شهر و کشور نویسنده دوم (B nazanin 11 pt)
(Times New Roman 10 pt) آدرس پست الکترونیکی نویسنده دوم
(یک خط فاصله با قلم B nazanin 12 pt)
چکیده (B nazanin 12 pt, Bold)
تمامی مقالات پذیرفته شده جهت ارائه در کنفرانس باید دارای یک چکیده باشند که بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. چکیده نباید بعنوان یک مقدمه تلقی شود و همچنین متن آن نباید در بخشهای دیگر مقاله تکرار شده باشد. چکیده باید در یک پاراگراف تنظیم شده و متشکل از 120 تا 250 کلمه باشد. حواشی چکیده مانند حواشی متن اصل مقاله می‎باشد. نوع و اندازه قلم متن این بخش از نوع (B Nazanin 12pt) می¬باشد. محل قرارگیری این بخش با یک خط فاصله (با قلم B Nazanin 12 pt) از بخش اطلاعات نویسندگان می‎باشد.
یک خط فاصله با قلم (B nazanin 10 pt )
واژه‎های کلیدی: حداکثر 6 واژه به ترتیب حروف الفباکه با کاما از یکدیگر جدا شده باشند. (B nazanin 12pt )
یک خط فاصله با قلم (B nazanin 10 pt )
مقدمه (B Nazanin 12 pt, Bold)
این راهنما جهت استفاده نویسندگان برای تنظیم اصل مقالات فارسی مطابق الگوی واحد این کنفرانس ارائه شده است. رعایت این دستورالعمل برای همه نویسندگان اجباری است. لازم به توجه است که متن دستورالعمل حاضر با رعایت این الگو تنظیم شده است و بنابراین نویسندگان محترم می‎توانند پس از حذف علائم و توضیحات راهنما که با رنگ قرمز در دستورالعمل بیان شده‎اند، از آن بعنوان نمونه عملی استفاده کرده و متن خود را Copy و سپس در بخشهای مربوطه این دستورالعمل Paste نمایند.
برای نگارش مقالات فارسی ضروری است فقط از نرم افزار Word 2003 در محیط Windows XP استفاده شود. متن مقاله بصورت تک ستونی و با حاشیه 40 میلیمتر از راست و بالا و 30 میلیمتر ا ز چپ و پایین تهیه گردد. از فونت (B Nazanin 12pt) و فاصله خطوط single در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. عنوان اصلی هر بخش با قلم (B Nazanin 12 pt, Bold) و زیر عنوانها با قلم (B Nazanin 10 pt, Bold) با فاصله یک خط خالی از بخش قبلی و یک خط خالی از متن نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف ها 5 میلیمتر فرورفتگی داشته باشد. در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از قلم (B Nazanin 9pt) برای کلمات فارسی و قلم (Times New Roman 9 pt) برای کلمات انگلیسی استفاده گردد. مقاله باید شامل چکیده فارسی، واژه‌های كلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، بحث و نتایج، نتیجه‌گیری، در صورت نیاز تقدیر و تشکر و منابع باشد. ارسال چکیده انگلیسی (مطابق فرمت جدول2 ) به همراه نام نویسندگان، مرتبه علمی، محل کار و پست الکترونیک به زبان انگلیسی در یک صفحه جداگانه آخر متن اصلی الزامی است.
محدودیت تعداد صفحات
تعداد صفحات هر مقاله شامل متن، اشکال و جداول و سایر اجزاء حداکثر می‎تواند 12 صفحه ¬باشد.
یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10 pt)
روابط ریاضی (B Nazanin 12 pt, Bold)
روابط ریاضی در منتهی‎الیه سمت چپ صفحه و با قلم (Times New Roman 10 pt) و با استفاده از Equation Editor نرم افزار Word نوشته شوند. شماره هر رابطه بصورت ترتیبی و در داخل پرانتز و در منتها الیه سمت راست ذکر گردد. به مثال زیر توجه نمایید:
(1)
(2)
که در آن دمای هوا در ساعت (C°)، ساعات شبانه‌روز (hr) و ، ، ، و پارامترهای مدل هستند.
اشکال (B Nazanin 12 pt, Bold)
لازم است که تمام اشکال در داخل متن مقاله و در نزدیکترین موقعیت به محل اولین طرح در متن قرار گیرند. اشکال باید از کیفیت مناسب برخوردار بوده و حروف و علائم مورد استفاده در آنها باید خوانا و قابل تفکیک باشند. هر یک از اشکال باید در داخل متن مورد ارجاع قرار گرفته و همچنین باید دارای یک شماره ترتیبی مستقل باشند. همچنین هر شکل دارای عنوان مستقلی است که با قلم (B Nazanin 9pt Bold) در زیر شکل نوشته می¬شود. یک خط خالی در بالا و یک خط خالی در پایین شکل آنرا از بقیه متن جدا می-کند. بعنوان نمونه به مثال زیر توجه نمایید.

شکل 1- مقایسه مقادیر حاصل از مدل و مشاهده شده تشعشع ساعتی در ایستگاه...
جداول (B Nazanin 12 pt, Bold)
یک خط فاصله با قلم (B Nazanin 10 pt)
لازم است که تمام جداول در داخل متن مقاله و در نزدیکترین موقعیت به محل اولین طرح در متن قرار گرفته و اعداد، حروف و علائم مورد استفاده در آنها باید خوانا و قابل تفکیک بوده و با قلم (B Nazanin 9pt Bold) نوشته شوند. هر جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر جدول دارای عنوان مستقلی است که با قلم (B Nazanin 9pt Bold) در زیر جدول نوشته می¬شود. جداول فاقد خطوط عمودی باشند. همچنین از رسم خطوط افقی در ردیف‌های بین جدول خودداری شود. یک خط خالی در بالا و یک خط خالی در پایین جدول آنرا از بقیه متن جدا می¬کند. به‌عنوان نمونه به مثال زیر توجه نمائید.
یک خط فاصله با قلم (B Nazanin 10 pt )
جدول1- میانگین متغیرهای هواشناسی ساعتی اندازه‌گیری شده در ایستگاه...
9 6 ساعات شبانه‌روز
1/15 5/12 دما (درجه سانتی‌گراد)
33 35 رطوبت نسبی (درصد)
3/0 2/1 سرعت باد (متر بر ثانیه)
یک خط فاصله با قلم (B Nazanin 10 pt)
در تهیه جداول از گزینه AutoFit to contents استفاده نمایید.
نتیجه¬گیری (B Nazanin 12 pt, Bold)
در بخش خلاصه و نتیجه‎گیری هر مقاله، نویسندگان باید با ارائه توضیحات روشن فقط به جمع¬بندی نتایج تحقیق ارائه شده بپردازند و از بیان کلیات و فرضیات که در بخشهای دیگر مقاله بیان شده‎اند اجتناب نمایند.
یک خط فاصله با قلم (B Nazanin 10 pt)
تقدیر و تشکر (B Nazanin 12 pt, Bold)
در هر مقاله و درصورت نیاز، یک بخش کوتاه می‎تواند به تقدیر وتشکر اختصاص یابد. محل قرار گیری این بخش قبل از بخش منابع می‎باشد.
یک خط فاصله با قلم (B Nazanin 10 pt)
منابع (B Nazanin 12 pt, Bold)
بخش انتهایی هر مقاله به ارائه فهرست منابع اختصاص داده می¬شود. ترتیب ارائه منابع به ترتیب حروف الفبا (ابتدا مقالات فارسی و سپس مقالات انگلیسی) می¬باشد و فقط شامل مواردی است که مستقیما در متن مقاله به آنها ارجاع شده است. در تعریف هر منبع اطلاعات کامل مطابق با استانداردهای موجود ذکر ¬گردد. برای منابع فارسی، از قلم ( B Nazanin 10pt) و برای منابع انگلیسی از قلم (Times New Roman 10 pt) استفاده گردد. در متن، منابع انگلیسی به صورت (باون و همکاران، 1982) ارائه شود و از ذکر شماره رفرانس در متن اجتناب گردد. به مثال‌های زیر توجه نمایید:
بختیاری، بهرام، و قهرمان، ن. 1388. مدلسازی تغییرات شبانه‌روزی متغیرهای اصلی هواشناسی مؤثر بر تبخیرتعرق. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 19 تا 21 بهمن ماه، کرمان.
بختیاری، بهرام، خلیلی، ع.، لیاقت، ع. م.، خانجانی، م. 1388. مقایسه تبخیرتعرق روزانه با مجموع ساعتی در ایستگاه هواشناسی مرجع کرمان، مجله آب و خاک، جلد 23، شماره 1، ص 56-45.
Bowen, H .D., Colwick, R .F., Batchelder, D .G., 1973. Computer simulation of crop production: potential and hazards. Agric. Eng., 54 (10), 42-45.
Ghuman, B. S., Lal, R., 1982. Temperature regime of a tropical soil in relation to surface condition and air temperature and its Fourier analysis. Soil Sci., 134, 133–140.
Mihailovic, D. T., 2003. Implementation of land-air parameterization scheme (LAPS) in a limited area model. Final Report. The New York State Energy Conservation and Development Authority, Albany, NY, 110.

تنظیم قلم و اندازه : جدول 2
مندرجات قلم
فارسی لاتین
عنوان مقاله Titr 12 bold Times New Roman 14 bold Italic
نام نویسنده یا نویسندگان B Nazanin 12 bold Times New Roman 12 bold
اطلاعات مختصری برای هر مولف ( مرتبه علمی ، آدرس محل کار و پست الکترونیکی) B Nazanin 11 Times New Roman 11
عنوان‌ها (چکیده ،واژه‌های کلیدی، مقدمه، موادو روش‌ها، نتایج و منابع ) B Nazanin 12 bold Times New Roman 12 bold
متن چکیده ، واژه‌های کلیدی ، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و منابع B Nazanin 12 Times New Roman 12
عناوین ومحتویات جداول، بالانویس جداول و زیرنویس تصاویر و نمودارها B Nazanin 9 bold Times New Roman 10 bold
فاصله بین سطرها Single
حاشیه بالا و راست 4 سانتیمتر ، ،چپ و پایین 3 سانتیمتر

سایر شرایط:
1. دبیر خانه کنفرانس از پذیرش مقالاتی که مطابق بند‌های فوق ارسال نشده باشند معذور است.
2. حداقل ثبت نام یک نفر از نویسندگان برای چاپ و ارائه مقاله الزامی است.
3. مقالات توسط هیات داوران بررسی شده و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
4. مقالات پذیرفته شده بصورت سخنرانی یا پوستر در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ خوهند شد.
5. نوشتار باید جنبه نوآوری، پژوهشی و ترجیحاً کاربردی داشته باشد و قبلاً در جای دیگری ارائه نشده باشد.

Title

First author1, Second author2, Third author3 (Times New Roman bold 10 pt)
1First author affiliation, University/Institute; First author Email address (Times New Roman 10 pt)
2Second author affiliation, University/Institute; Second author Email address (Times New Roman 10 pt)
3Third author affiliation, University/Institute; third author Email address (Times New Roman 10 pt)


Abstract
The abstract appears before the keywords. The abstract must be about 200 words. The abstract should clearly state, the objective, results and the conclusion of the work.
Keywords: a maximum of five keywords.