تعریف ساختار

منظور از ساختار ، دستگاهها و سازمانهایی هستند که بر اساس قانون دارای وظایف مشخص در حوزه های گوناگون می باشند. از آنجائیکه شناخت وظایف دستگاههای مسئول می تواند نقش موثری در برنامه ریزی و سیاستگذاری درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه اجتماعی داشته باشد.لذا ضروری است سیاستگذاران ، محققان و دانشجویان عرصه امور اجتماعی به مسئولیتهای مربوطه در حوزه های مختلف احاطه داشته باشند. به همین منظور در این بخش به وظایف قانونی دستگاههای مرتبط با  وندالیسم بطور مختصر اشاره می گردد.

وظایف سازمانهای مرتبط

 وظایف سازمانهای مرتبط :

  قوه قضائیه :

 - صدور احکام  قضایی

 -تحت تعقیب  قرار دادن فرد تخریب گر اموال عمومی

 

 نیروی انتظامی:

  -برخورد  و بازداشت   افراد تخریب کننده اموال عمومی

  -اجرای  برنامه های   آموزشی همچون همیار  پلیس در مدارس  جهت درونی  نمودن  قوانین ومقررات

 

 شهرداری :

  -بازسازی  امکانات  وفضاهای شهری ناشی از وندالیسم

- انجام پژوهش

- اجرای برنامه های آموزشی

 

 میراث فرهنگی:

- برگزاری همایش

- نگهداری و صیانت از داشته های  تاریخی کشور