معرفی بخش قوانین و مقررات

یکی از موارد مهم در مقوله  وندالیسم آشنایی با قوانین،  مقررات و می باشد به این دلیل که در بسیاری اوقات اسناد بالا دستی می توانند بهترین منبع  پیشگیری باشد بطوریکه این قوانین می توانند نقشه راه باشند به همین دلیل این بخش به موضوع قوانین و مقررات مرتبط با  وندالیسم  اختصاص یافته است تا زمینه برای استفاده مراجعین با این دسته از قوانین فراهم شود .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه سوم توسعه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه چهارم توسعه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه پنجم توسعه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون مجازات اسلامی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ]