حمایت اجتماعی از مبتلایان به اختلال هویت جنسی

• حمایت اجتماعی از مبتلایان به اختلال هویت جنسی
تعریف:
یکی از مهمترین وجوه هویت انسانی، هویت جنسی است. یعنی این که انسان زن نامیده شود یامرد.
کودکان در 3 سالگی به آگاهی از جنسیت خود می‌رسند و بر اساس رفتار و عملکرد خانواده و جامعه ونقش‌هائی که به آنها داده می شود و همچنین بر اساس مشخصات فیزیولوژیک و آناتومیک خود فرایند رشد را طی نموده و درگروه مردان یا زنان جای می گیرند.
اما در پاره‌ای موارد به علل فیزیکی، روانی و عاطفی این هویت دچار ابهام شده و فرد خود را متعلق به جنسیتی مخالف با جنسیت خود میداند. این افراد همواره از جنسیت خود ناراضی بوده و تمایل به تغییر جنسیت دارند. لذا در حالیکه ظاهراً زن هستند افکار و تمایلات مردانه دارند وبالعکس در حالیکه مرد هستند افکار و تمایلات زنانه دارند.
از طرف دیگر جامعه نیز انها را به لحاظ شکل ظاهری در گروه های مردان و یا زنان قرار می دهد و از آنها رفتار متناسب با جنسیت خود را انتظار دارد لذا این افراد مداوماً در حالت رنج و عذاب بوده و نیاز به حمایت های درمانی، خانوادگی، اجتماعی و حقوقی دارند.
بر این اساس به همت دفتر امور آسیب دیدگان کمیته کشوری ساماندهی مبتلایان به اختلال هویت جنسی با چهارکمیته حقوقی، درمان آموزشی و پژوهش و آمار واطلاع رسانی تشکیل شد..
اهداف:
- حمایت عاطفی، اجتماعی و روانشناختی از مبتلایان به اختلال هویت جنسی و خانواده های آنان
- تامین خدمات اطلاع رسانی، مددکاری و روانشناختی سرپائی به مبتلایان به اختلال هویت جنسی و خانواده‌های آنان
- تشخیص اولیه و ارجاع به موقع افرادی که احتمالا مبتلا به اختلال هویت جنسی هستند به مراکز درمانی خاص به منظور تشخیص قطعی و شروع فرایند درمانی
- تسهیل فرایند درمانی بیمار ازطریق تامین بخشی از هزینه‌های درمانی
- کمک به ارتقاء کیفیت زندگی مبتلایان از طریق تامین سرپناه موقت در صورت نداشتن حمایت خانوادگی موثر و آموزش مهارتهای حرفه‌ای و ایجاد اشتغال
- آموزش اختلال هویت جنسی و مسائل مرتبط با آن به مبتلایان و خانواده آنان و سایر گروههای ذیربط
- جلب حمایت عاطفی و اجتماعی خانواده های مبتلایان به اختلال هویت جنسی
افراد مشمول:
کلیه افرادی که دارای اختلال هویت جنسی باشند می توانند به صورت داوطلبانه به این مرکز مراجعه یا از طرف سازمان ها، نهاد ها، پزشکان، روانشناسان به اورژانس اجتماعی معرفی شوند.
روش ارائه خدمات:
ارزیابی روانشناختی توسط روانشناس و روانپزشک
ارزیابی فردی و خانوادگی توسط مددکار اجتماعی
معرفی به مراکز درمانی خاص
ارائه حمایتهای فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی
نیروی انسانی:
نیروی انسانی متشکل از کلیه نیروهای تخصصی مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی هستند و شامل:
-مددکار اجتماعی
-روانشناس و روانپزشک
-پزشک
و مشاور حقوقی