مقدمه ای برای منابع اجتماعی

منابع اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی به کلیه ظرفیت های دولتی و غیردولتی موجود در جامعه اشاره دارد که با اتخاذ سیاستها و برنامه های تخصصی مرتبط با گروه هدف و موضوعات مربوطه به ارتقاء کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی در حوزه های مربوطه می پردازد. در این بخش کلیه سازمانها، وزارتخانه ها، دستگاههای موجود در سطوح مختلف کشور( استان، شهرستان، شهر، بخش و روستاها) مد نظر قرار گرفته شده است. منابع اجتماعی فعال در موضوع اختلال هویت جنسی شامل معرفی برنامه اورژانس اجتماعی، دستورالعمل حمایت از مبتلایان به اختلال هویت جنسی  و انجمن های فعال در این حوزه می باشد در زیر به شرح کامل این فعالیتها اشاره  می گردد:

انجمن های علمی فعال در حوزه ی اختلال هویت جنسی

انجمن مددکاران اجتماعی ایران                                                                          

انجمن جامعه شناسی ایران         

                                                                  
انجمن روان شناسی ایران

انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

انجمن های مردمی فعال در حوزه ی اختلال هویت جنسی