فتو.ای آیت ا... مکارم شیرازی

1- حکم تغییر جنسیت
تغییر جنسیت چه حکمى دارد؟
تغییر جنسیت و ظاهر ساختن جنسیت واقعى ذاتا خلاف شرع نیست ولى باید از مقدمات مشروع استفاده شود یعنى نظر ولمس حرام در آن نباشد، مگر اینکه به حد ضرورت برسد
2- تغییر جنسیت در افراد دو جنسی
دخترى از کودکى لباس مردانه مى پوشیده و حالا که بزرگ شده خود را مرد مى داند و با استفاده از داروهاى شیمیایى حالت مردانه در او ایجاد شده و با مراجعه به پزشک، درخواست تغییر جنسیّت خود را نموده است، آیا پزشک مجاز به تغییر جنسیّت مى باشد؟
تغییر جنسیّت اگر صورى باشد جایز نیست و اگر واقعى باشد (این امر در افراد دو جنسى واقع مى شود) به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسیّت واقعى جایز و گاه واجب است.
3- تغییر جنسیت در غیر خنثی
با توجّه به این که تغییر جنسیّت از نظر طبّى در غیر از خنثى (دو جنسى) به تعبیر اطبا تنقیص جنسیّت محسوب مى شود، بعضاً اطبا با مواردى مواجهند که شخص از نظر ظاهر بدن بدون هیچ شبهه اى یا مرد است یا زن، ولى داراى تمایلات، احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسیارى از این افراد مى گویند اگر این تغییر ولو به طور صورى و ظاهرى صورت نگیرد، انتحار خواهیم کرد (تا به حال دو بار این مسأله پیش آمده) و با توجّه به این که آمارهاى علمى نشان مى دهد، این گونه افراد شش الى شانزده ماه بعد از وضعیّت جدید پشیمان خواهند شد، آیا اطبا در این گونه موارد که با تهدید انتحار مواجهند، مى توانند از باب این که حفظ نفس مقدّم بر حفظ عضو است، این عمل را انجام دهند؟
تغییر جنسیّت دو صورت دارد،گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است یعنى اثرى از آلت جنس مخالف در او نیست فقط یک جرّاحى صورى در او انجام مى گیرد و چیزى شبیه آلت جنس مخالف ظاهر مى گردد، این کار جایز نمى باشد و گاه واقعى است، یعنى با جرّاحى کردن عضو تناسلى مخالف ظاهر مى شود، این کار ذاتاً جایز است و محذور شرعى ندارد، مخصوصاً در مواردى که آثار جنس مخالف در او باشد، امّا چون این جرّاحى نیاز به نظر و لمس دارد تنها در موارد ضرورت مانند آنچه ذکر کرده اید مجاز است.
4- تغییر جنسیت همزمان زوجین
اگر زن و شوهر با هم در یک زمان تغییر جنسیّت دهند، حکم ازدواج قبلى آنها چیست؟
اگر تغییر حقیقى باشد زوجیّت بلافاصله فسخ مى شود، و مى توانند مجدّداً عقد ازدواج درشکل جدیدبخوانند;ولى احتیاط آن است که زمان عدّه بگذرد.
5- حکم مهریه پس از تغییر جنسیت
اگر یکى از زوجین تغییر جنسیّت دهد لطفاً بفرمایید:
1. حکم ازدواج آنها چیست؟
2. مهریّه زوجه چه حکمى دارد؟
اگر تغییر جنس واقعى باشد نه صورى، ازدواج آنها باطل مى شود، ولى مهریّه مربوط به زمان قبل به قوّت خود باقى است.
6- وظایف پزشکان در قبال دو جنسی های کاذب
دو جنسى هاى کاذب از لحاظ پزشکى بر دو دسته اند: دسته اوّل دو جنسى هاىِ کاذبِ مؤنّث اند، که از لحاظ کروموزومى مؤنّث، ولى ظاهرى کاملاً مردانه دارند. دسته دوّم دو جنسى هاىِ کاذب مذکّر هستند، که وضعیّت کروموزومى آنان مذکّر، ولى داراى ظاهرى کاملاً زنانه هستند. ضمناً دو جنسى هاى حقیقى (که در فقه به آنها خنثاى مشکل مى گویند) داراى دو گناد (بیضه و تخمدان) هستند، و ممکن است هر دو فعّال باشد. (ممکن است تخمدان در یک طرف و بیضه ها در طرف دیگر باشد، یا مخلوطى از بافت بیضه و تخمدان در یک طرف، یا در هر دو طرف باشد. خلاصه داراى اندام تناسلى،به اشکال گوناگون هستند.)باتوجّه به مطالب بالا بفرمایید:
1. آیا پزشک در دو جنسى هاى کاذب مؤنّث، مجاز است، در صورت تمایل فرد و علیرغم ماهیّت زنانه، اقدامى کند که ظاهر مردانه وى حفظ شود؟
2. اگر دوجنسى کاذب مؤنّث ـ که ماهیّتش زنانه است ـ بازن سالم ازدواج کرده باشد، تکلیف شرعى پزشک در اقدام به عمل جرّاحى براى حفظ ظاهر مردانه وى چیست؟
3. اگر دو جنسى کاذب مؤنّث هنوز ازدواج نکرده باشد، با توجّه به اینکه اگر ازدواج کند ـ هرچند ظاهرش بر اثر عمل جرّاحى باقى مى ماند ـ دو زن با هم ازدواج کرده اند، تکلیف پزشک در انجام عمل جرّاحى براى ظاهر مردانه چیست؟
4. در مواردى که دو جنسى کاذب مؤنّث با زن ازدواج کرده باشد، و پزشک متوجّه دو جنسى بودن وى شود، وظیفه اش در کتمان یا افشاى اسرار چیست؟ (کتمان سر موجب ازدواج یا ادامه ازدواج دو زن مى شود، و افشاى سرّ نیز کار ناشایستى است، چون صاحب آن راضى به افشا نیست.) پزشک چه کند؟
5. آیا پزشک مجاز است در مورد دو جنسى هاى کاذب مذکّر، که على رغم ظاهر زنانه از لحاظ ماهیّت مرد هستند، براى حفظ ظاهر زنانه آنها، عمل جرّاحى انجام دهد؟
1. جایز نیست.
2. باید سفارش کند آنها از هم جدا شوند، زیرا ازدواج آنها باطل است.
3. جایز نیست.
4. سزاوار است خود آنها را از نامشروع بودن این کار با خبر سازد.
5. جایز نیست.

در مورد تغییر جنسیه با توجه به اینکه از نظر طبی این عمل (در غیر خنثی) به تعبیر اطباء تنقیض جنسیت محسوب می شود بعضا با مواردی اطباء مواجه اند که شخص از نظر ظواهر بدن بدون هیچ شبه ای یا مرد است یا زن ولی دارای تمایلات احساسات و عواطف جنس مخالف است بسیاری از این افراد می گویند اگر این تغییرصورت نگیرد انتحار (خود کشی) خواهیم کرد (و تا به حال بارها این مساله پیش آمده) و با توجه به اینکه آمارهای عملی نشان میدهد این گونه افراد 6 الی 16 ماه بعد از وضعیت جدید پشیمان خواهند شد آیا اطباء در این گونه موارد که با تهدید مواجه اند می توانند از باب این که حفظ نفس مقدم تر ازحفظ عضو است این عمل را انجام دهند؟ و یا اصولا این عمل برای خود شخص حرام است یا جائز؟
تغییر جنسیت دو صورت دارد گاهی ظاهری و صوری است یعنی اثری از آلت جنس مخالف در او نیست فقط یک جراحی صوری در او انجام می گیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر می گردد این کار جایز نمی باشد و گاه واقعی است یعنی با جراحی کردن عضو تناسلی مخالف ظاهرمی شود این جایز است و محذور شرعی ندارد مخصوصا در مواردی که آثار جنس مخالف در او باشد اما چون این جراحی نیازبه نظر و لمس دارد تنها در موارد ضرورت مانند آنچه ذکر کرده اید مجاز است.

اگر مردی در اثر عدم تربیت صحیح و عدم مراعات مسائل شرعی در خانواده در کودکی لباس زنان پوشیده و حالا که بزرگ شده خود را زن می داند و با استفاده از داروهای شیمیایی حالات زنانه در او تقویت شده و درخواست تغییر جنسیت می کند آیا جایز است تغییرجنسیت بدهد؟


همان طوری که در بالا گفته شد تغییر جنسیت صوری جایز نیست ولی اگرجنسیت واقعی او خلاف آن است که در ظاهر می باشد تغییر آن جایز بلکه گاه واجب است.