فتوای آیت ا... حسینی شاهرودی

انجام عمل جراحی برای تغییر جنسیت چه حکمی دارد؟
ج - جایز نیست .

تغییر جنسیت سوال :با توجه به اینکه توجیه فقهی جواز تغییر جنسیت برای تراجنسیتی یا ترانسکشوال عدم تطابق روح و جسم است، اگر این افراد قبل از عمل تغییر جنسیت (به هر دلیلی مثل نداشتن امکانات پزشکی لازم, امکان مالی و غیره) با همجنس جسمی (نه روحی) خود رابطه جنسی داشته باشند گناه حساب می شود؟
ج -
تغییر جنسیت واقعی امکان ندارد گرچه ممکن است با عمل جراحی پلاستیک ظاهر اعضاء تناسلی را تغییر دهند و در هر صورت این عمل جایز نیست و آمیزش جنسی بعد از عمل و قبل از عمل حرام است.