فتوای آیت ا... صانعی

س 218- اگر زنی که ازدواج کرده پس از ازدواج تغییرجنسیت دهد و تبدیل به مرد شود حکم ازدواج آنها و پرداخت مهریه چگونه است؟

ج- تغییر جنسیت واقعی بعد از ازدواج که باعث ضرر و اذیت دیگری می شود حرام است لکن بافرض تحقق و تغییر جنسیت ازدواج ازهنگام تغییر باطل می شود و زوج بدهکار مهر هر چند بعد ا ز دخول نمی باشد و این خود زوجه است که سبب استدامه مهر را که همان استدامه عقد است از بین برده و مورد مانند جائی است که زوجه ای سبب حرمت خود بر شوهرش به وسیله رضاع گردد و به هرحال بطلان هر عقدی مستلزم برگشت به حال سابق و قبل العقد می باشد و این گونه موارد غیر از باب طلاق و جدا شدن زن و مرد از حین طلاق است .

س219- زن و مردی باهم ازدواج کرده اند اگر مرد تغییر جنسیت دهد حکم ازدواج آنها چگونه است؟


ج- اگر زنی با مردی ازدواج کند و مرد تغییر جنسیت دهد ازدواجش از هنگام تغییر باطل می شود. در صورت آمیزش قبل از تغییر باید مهریه زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش بنا بر "اقوی" بایدبپردازد.


س220- اگر هر دو تغییر جنسیت دهند چگونه است؟


ج- اگر زن و شوهر هر دو تغییر جنسیت دهند به این ترتیب که زن مرد و مرد زن شود اگر تغییر جنسیت آن دو با هم در یک زمان نباشد حکم آن مانند سابق است.اما اگر هر دو با هم تغییر جنسیت دهند احوط است که مجددا ازدواج کنند و زن با دیگری ازدواج نکند مگر اینکه با اجازه طرفین طلاق بگیرد هرچند که بعید نیست ازدواج آنها همچنان برقرارباشد.