فتوای امام خمینی (ره)

مساله 1 : ظاهرا تغییردادن جنس مرد به زن و جنس زن به مرد از طریق عمل جراحی اشکال ندارد و همچنین عمل جراحی برروی کسی که خنثی است تا سرانجام یا مرد شود و یا زن حرام نیست. و آیا اگر مردی در خود تمایلاتی ازسنخ تمایلات زنان احساس کند و یا اثری از آثار زنان را درخود ببیند و یا اگر زنی از خود تمایلاتی ازسنخ تمایلات مردان را احساس کند و یا اثری از مردان را در خود ببیند واجب است بر اواین که به عمل جراحی اقدام نموده اولی خود را زن و دومی خود را مرد کند؟ یا واجب نیست؟
به حسب ظاهر واجب نیست البته این درصورتی است که اولی حقیقتا زن باشد و تنها هر یک بعضی از تمایلات و یا آثار جنس مخالف را در خود ببیند و از آنجا که تغییر جنسیت ممکن شده بخواهد از جنس مخالف بشود (نه درجائیکه کسی در مرد بودن و یا زن بودن خود تردید دارد و اگر به ظاهر مرد است احتمال قوی بدهد که شاید در واقع زن باشد و یا اگر زن است احتمال قوی بدهدکه شاید در واقع مرد باشد که در این صورت تغییرجنسیت ظاهر یش به جنسیت واقعی به شرطیکه درمساله بعدمی آید واجب است.

مساله 2: اگرکسی را فرض کنی که قبل ازعمل جراحی یقین داشته باشد به اینکه ازجنس مخالف است و عمل جراحی اگر بر روی او انجام شود او را به جنس مخالف مبدل نمی کند بلکه واقعیش را که تا کنون پنهان بوده کشف میسازد شبهه ای نیست در این که واجب است مادام که عمل را انجام نداده مانند بعد از عمل آثار جنس مخالف را مترتب کند و حرام است آثار جنسی که فعلا به حسب ظاهر دارد مترتب نماید. بنابراین اگر کسی که فعلا در جنس زنان است یقین داشته باشد به اینکه در واقع مرد است همه آنچه بر مردان واجب و یا حرام است بر او نیز واجب یا حرام است. و به عکس آن و اما اینکه آیا چنین کسی واجب است با عمل باشد که فعلا دختر شده آنکه فعلا پسر است دو برابر دختر فعلی ارث میبرد و همچنین است در سایر طبقات ارث. لکن اشکالی که باقی می ماند درمساله ارث پدر و مادر و جد و جده است که اگر پدر میت تغییر جنسیت بدهد و مادر شود او در حال حاضر نه پدر میت است و نه مادر او و همچنین این اشکال باقی است در جائی که مادر تغییر جنسیت دهد که مرد فعلی نه مادر طفل است و نه پدر. حال آیا برای توارث بین آن دو و وضع زمان تولد ملاحظه شود؟ (یعنی مرد فعلی که طفل را زائیده و هنگام تولد طفل زن بود ارث مادر از کودک ببرد) و یا توارث بین آنها به لحاظ مادر فرزندی نباشد بلکه به لحاظ باشد که چون در ارث معیار الاقرب فاالاقرب به میت و اولویت است (و مرد فعلی هرچه باشد چه مرد و چه زن اقرب به طفل است) ازاین بابت ارث ببرد؟ و یا اصلا بین آن دو توارثی نباشد؟
محل تردد از اشبه ارث بردن است و ظاهرا اختلافشان در ارث به لحاظ حال انعقاد نطفه است بنابراین اگر در حال انعقاد نطفه پدر بوده و در ثلث اموال طفل میبرد با این حال نزدیکتر به احتیاط مصلحه است.

مساله 8: اگرجنسیت مادر دگرگون شود آیابعد از مرد شدن بازهم با عروس خودش محرم است همان طور که پدر شوهر واقعی چنین است یا نه؟ با اشکالی که درمسئله است بعیدنیست محرم است و اگر جنسیت پدر تغییر یابد آیا در این حال که زن شده با پسرش محرم است هرچند که فعلا مادر او نیست؟ ظاهرا همین است و اگر زن پسر و به اصطلاح عروس کسی مرد شود آیا باز هم مادرشوهر سابقش محرم است؟
با اشکالی که در آن هست بعید نیست محرم باشد.

مساله9: همه آنچه که درباره اقربای نسبی گفته شددر اقربای رضاعی مانند مادر و پدر رضاعی و خواهر و برادر رضاعی و هر اقربای دیگر نیز می آید.

مساله10: آنچه که تاکنون گفته شددرباره دگرگونی واقعی جنس به جنس دیگر بود اما اگر از طریق عمل جراحی کشف شود واقعیت شخص عمل شده که تاکنون مخفی بوده و مثلااین شخص که زن به حساب می آمده و بعد از عمل مردشده معلوم شود که ازاول مرد بوده و به غلط تاکنون زن پنداشته می شده و خلاصه کشف شود این که اگر تاکنون آثار زنیت بر او جاری می شده بیجاترتب می شده و آن دیگری که بعد از عمل کشف شود واقعا از اول زن بوده و تاکنون آثار مردی بر او مترتب می شده بوده در اینصورت مسئله دیگری پیش می آید.
فتوای حضرت امام مدظله العالی درمسائل1 و 3 و 6 و 7 از مسائل تغییر جنسیت در تحریرالوسیله جلد 2 صفحات 526 و 527 و 528 دراین مورد نیز جواز عمل جراحی و عدم تاثیر آن در حقوق مالی و ولایتی تحقق یافته از قبل دلالت دارد.