صفحه نخست » آسیب های اجتماعی » اختلال هویت جنسی » فتاوای مراجع » فتوای آیت ا... حسینی سیستانی

فتوای آیت ا.. حسینی سیستانی


آیا تغییر جنسیت اشکال دارد ؟

ج-  چون مستلزم نگاه به عورت است بدون ضرورت جایز نیست