فتوای آیت ا... موسوی اردبیلی

دوجنسی ها دو دسته اند: دوجنسی های کاذب و دوجنسی های حقیقی
سوال اول:دوجنسی های کاذب دو نوع هستند:
1-دوجنسی کاذب مونث: 2 -دوجنسی کاذب مونث: در دوجنسی کاذب مونث با وضعیت کروموزومی xx 46 (یعنی کروموزوم مونث) ولی ظاهری کاملا مردانه دارد. اقدام پزشکی و جراحی برای حفظ ظاهر مردانه در صورت تمایل فرد علی رغم ماهیت زنانه چه حکمی دارد؟ مسائل محرومیت چه حکمی دارد؟
در صورت ازدواج با زن سالم تکلیف چیست؟ وظیفه پزشک متخصص در قبال این ازدواجها و یا کسانی که تاکنون ازدواج نموده اند چه خواهد بود؟ باعلم به این که دو زن را شرعا به ازدواج هم درآورده اند.

سوال دوم: در دوجنسی کاذب مذکر با وضعیت کروموزمی xy46 (یعنی کروموزوم مردانه) که دارای ظاهری کاملا زنانه است آیا می توان بر اساس خواسته بیمار (علی رغم ماهیت مردانه) در جهت حفظ ظاهر زنانه اقدام پزشکی و یا جراحی نمود؟ مسائل محرمیت چه حکمی دارد؟ ازدواج این فرد با مردسالم بویژه در ازدواج های انجام شده چه حکمی دارد؟ و پزشک متخصص که این وضعیت را تشخیص می دهد چه وظیفه شرعی دارد: سکوت کشف اسرار بیمار یا .......؟

اگرتشخیص داده شد که زن است ولی ظاهری مردانه دارد حکم مرد پیدا نمی کند و نمی تواند زن بگیرد درمحرمیت هم حکم زن را دارد اما کلام در تشخیص است زیرا علم که نمی گوید این زن است یا مرد علم این قدرمی گوید: این شخص این کروموزوم را دارد و این غالبا در زنها موجود است ولی این که آیا این شخص با وجود ظاهری کاملا مردانه و داشتن زن و بچه زن است یا مرد از چهارچوب علم بیرون است چون احتمال داده می شود آن کروموزوم که از مختصات مونث است بندرت در مرد هم وجود داشته باشد.به جای این که بگویم این ماهیتا زن است و نتیجه اختلاف مادرزادی ظاهر مرد پیدا کرده بگوییم این مرد است و به جهت اختلاف کروموزوم مونث پیدا کرده اگر این احتمال در نظریه علم به وجود آید و امکان داشته باشد باید گفت مرد است و احکام مرد را دارد همچنین است سوال دوم.
توضیح بیشتر آنکه این گونه اشخاص دچار یک نحوه تضاد در وجودشان هستند ژن و کروموزوم این ها با اندام ظاهری شان توافق ندارد اگر دلیل علمی داشته باشیم که ژن و کروموزوم خطا نمی رود قطعا اختلال ظاهری اینها در نتیجه اختلال تکاملی است. جواب همان است که گفته شد و اگر این احتمال از نظر علمی وجود داشته باشد به ظاهرحکم می شود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که عمل جراحی برای حفظ ظاهر اینها برای چیست؟ اگر برای این است که ظاهر اینها در حال تغییر و موافقت با ژن و کروموزوم است این خود دلیل می شود که ظاهر اینها در نتیجه اختلال بوده است در هرحال پاسخ قطعی مساله احتیاج به توضیح بیشتری دارد که باید از نظرعلمی داده شود.