مقدمه ساختار

منظور از ساختار، دستگاه ها و سازمانهایی هستند که بر اساس قانون دارای وظایف مشخص در حوزه های گوناگون می باشند. از آنجائیکه شناخت وظایف دستگاههای مسئول می تواند نقش موثری در برنامه ریزی و سیاستگذاری درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه امور اجتماعی داشته باشد، لذا ضروری است سیاستگذاران،محققان و دانشجویان عرصه امور اجتماعی به مسئولیتهای قانونی دستگاههای مربوطه در حوزه های مختلف احاطه داشته باشند. به همین منظور در این بخش به وظایف قانونی دستگاههای مرتبط با موضوع خودکشی بطور مختصر اشاره می گردد.

وظایف سازمان های مرتبط

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص خودکشی
- هماهنگی، سیاستگذاری و نظارت در حوزه خودکشی
- اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با حوزه خودکشی
- اصلاح روشها و سازوکارهای شناسایی و حمایت از افراد در معرض خودکشی
- هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و افراد در معرض خودکشی
- حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی،اجتماعی به منظور پیشگیری از خودکشی

سازمان بهزیستی : وظایف سازمان بهزیستی درخصوص خودکشی

- حضور تیم سیار اورژانس اجتماعی در مواردی که تماس به خاطر اقدام به خودکشی باشد
- ارزیابی وضعیت روانی – اجتماعی افراد اقدام کننده به خودکشی و اعضای خانواده
- ارائه خدمات مشاوره ای به افراد در معرض خودکشی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : وظایف وزارت بهداشت درخصوص خودکشی
- ارائه خدمات پزشکی و رسیدگی به درمان افراد اقدام کننده به خودکشی
- اطلاع دادن موارد خودکشی به مراجع مرتبط و ذیصلاح

سازمان پزشکی قانونی : وظایف سازمان پزشکی قانونی درخصوص خودکشی
-اظهار نظر در خصوص خودکشی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.

- جمع آوری آمار سالیانه از افراد اقدام کننده به خودکشی و فوت شدگان

مرکز آمار ایران : وظایف مرکز آمار ایران درخصوص خودکشی

- ارائه اطلاعات آماری افراد اقدام کننده به خودکشی و فوت شدگان به دلیل خودکشی به صورت سالیانه