انجمن علمی پیشگیری از خودکشی


انجمن علمی پیشگیری از خودکشی  

محل فعالیت: تهران
موضوع فعالیت: پیشگیری از خودکشی
آدرس سایت: http:// irsssp.com
شماره تماس: ----
ادرس انجمن: تهران- ستارخان- خیابان نیایش- کوچه شهید منصوری –پلاک 1- انستیتو روان پزشکی


معرفی انجمن و فعالیتها:
خودکشی مسئله ای بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و از این رو در پیشگیری از آن نیز برنامه هایی در ابعاد متعدد بهداشتی و اجتماعی میتواند مفید و موثر باشد. شناسایی و پیشگیری از آن یک مسئله بین بخشی بوده و ضروری است متخصصین رشته های مختلف در شناسایی و پیشگیری از آن با همکاری بین بخشی و بین سازمانی به اهداف مشترک دست یابند. موضوع خودکشی و شناسایی ریسک فاکتورها و پیشگیری از آن از اولویت های برنامه های سازمان جهانی بهداشت  قرار دارد و در همین راستا سازمان بهداشت جهانی/منطقه مدیترانه شرقی نیز برنامه های مشترکی را برای کشورهای عضو تدارک دیده است.
تا کنون تحقیقات بیشماری در حوزه شناسایی رفتار های خودکشی و عوامل خطر اجتماعی، روانشناختی، فرهنگی و خدماتی در کشورمان انجام شده و دست آوردهای بسیار مفیدی داشته است و در همین راستا تا کنون دو سمینار ملی و چند سمینار منطقه ای برگزار شده است. وزارت بهداشت و درمان وسازمان بهزیستی نیز از حدود ده سال گذشته برنامه ها متعددی را به منظور پیشگیری از خودکشی و ارایه خدمات به افراد در معرض خطر به اجرا در اورده اند.
به منظور هماهنگی، انسجام و هدفمند نمودن اینگونه فعالیت ها وجود انجمنی علمی که بتواند به چنین نیازی در جامعه پاسخ دهد از سوی جمعی از متخصصین رشته های مختلف احساس شده و موضوع تاسیس انجمن علمی پیشگیری از خودکشی مطرح شد. پس از چند ماه تلاش و پیگیری در پاسخ به این اقدامات،  کمیسیون محترم انجمن های علمی ایران در جلسه مورخ 8/12/90 جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران را به تایید و به مدت چهار سال به تصویب رسانید.
اینک زمان آن فرا رسیده که علاقمندان و دانشمندان علوم اجتماعی و بهداشتی با پیوستن به این جمعیت تازه تاسیس، پا به عرصه فعالیت بیشتری گذاشته و با اقدامی هماهنگ و متمرکز مرز های دانش کشور و حتی منطقه را در این حوزه توسعه دهیم.