پایگاه خدمات اجتماعی

پایگاه خدمات اجتماعی
جوامع در طول تاریخ با مسایل و پدیده های مختلفی مواجه می شوند که از جمله آنها می توان به مساله سکونتگاههای غیر رسمی (حاشیه نشینی)اشاره کرد. که بویزه در کشور های جهان سوم و در حال توسعه و در کلان شهرها به دلایل مختلف از جمله گسترش شهرنشینی افزایش مهاجرت، افزایش فقر، کاهش فرصتهای اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک و......از رشد بیشتری برخوردار بوده است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود و با توسعه شهر نشینی از دو دهه گذشته سکونتگاهها، غیر رسمی، که از آنها با عناوین مختلف از جمله مناطق حاشیه نشین، خودرو ،خود انگیخته، غیر مجاز، نابسامان و نامتعارف نیز یاد می شده است، افزایش یافته است. هدف کلی این طرح توانمند سازی ساکنین سکونتگاه های غیر رسمی و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق است با توجه به اینکه یکی از گروه های هدف این طرح کودکان خیابانی می باشند . برای شناخت بیشتر این طرح معرفی می گردد.
اهداف
- شناسایی مسایل و مشکلات گروههای هدف -- ارتقاء سلامت اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی- - آگاه سازی گروههای هدف در جهت شناخت نیازها و مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها- - آشنایی گروههای هدف با منابع موجود- - دسترسی برابر به خدمات اجتماعی- - گسترش روحیه خود باوری و خود اتکایی -- ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمانها ی غیر دولتی-- کاهش تصدی گری و ارتقاء نقش تسهلیگری دولت-- کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
سیاستهای کلی:
- فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و سازمانها ی غیر دولتی -- همکاری و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در ارائه خدمات-- اعتماد سازی در مناطق-- حساس سازی مردم و مسئولین-- بومی سازی برنامه ها- استفاده بهینه از منابع مالی
- توجه به پژوهش های کار بردی-- توجه به آموزش
گروههای هدف:
- افراد در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی شامل زنان و دختران در معرض آسیب زنان سر پرست خانوار، زوجین متقاضی طلاق و افراد فاقد مهارتهای زندگی
- کودکان خیابانی، کودکان کار، کودکان بد سرپرست، کودکان بی سرپرست کودکان بازمانده از تحصیل، بچه های طلاق، کودکان دارای والدین معتاد و کلیه کودکان زیر 6 سال منطقه مورد نظر
- سایر افرادی که به نوعی با بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی رو به رو شده اند.
نیروی انسانی:
نیروی انسانی پایگاه شامل حداقل 1 مددکار اجتماعی و 1 روانشناس می باشد.با توجه به نوع و میزان مداخلات و بر حسب نیاز تعداد نیروهای تخصصی می تواند افزایش یابد.
زمان حضور نیروهای تخصصی متناسب با شرایط و نیاز منطقه در شیفتهای صبح و عصر و یا فقط شیفت صبح باشد.