مرکز نگهداری از کودکان خیابانی

کودک خیابانی به کودکان زیر 18 سالی اطلاق می شود که در شهرهای بزرگ برای بقا خود یا خانواده مجبور به کار یا زندگی در خیابانها هستند. میزان ارتباط این کودکان با خانواده متفاوت است، و ممکن است درحد ارتباط روزانه، چند بار در هفته، در ماه و یا گاهی حتی به چند بار در سال تقلیل یابد و یا اینکه کلا فاقد ارتباط باشند: این دسته از کودکان می توانند از خدمات مرکز بهره ببرند. کودکان خیابانی توسط نیروی انتظامی جذب می شوند؛ کودک بزهکار به دادگاه و کودک در معرض بزه به بهزیستی ارجاع می شود.پس از پذیرش کودک در مراکز ساماندهی کودکان خیابانی، کودک به طور موقت (21 روز) در این مرکز اقامت دارد و در این مدت اقدامات تخصصی انجام و آن دسته از کودکانی که دارای خانواده هستند به آغوش خانواده بازگشت داده می شوند و شرح حال آنها توسط مددکار پیگیری می شود. سایر موارد به مراکز شبه خانواده انتقال و بطور دراز مدت نگهداری می شوند. در این طرح به خانواده های نیازمند و بیکار نیز جهت بازتوانی کمک می شود و با معرفی بهزیستی، وام اشتغال، به خانواده مذکور پرداخت خواهد شد و پیگیری مددکار 6 ماه تا 1 سال ادامه خواهد داشت.
اهداف:
- جذب، تشخیص وجایگزینی مناسب کودکان برای سرعت بخشیدن به حمایت آنان به منظور جلوگیری از آسیب های اجتماعی
- فراهم آوردن امکانات اولیه زندگی جهت استفاده از زندگی مناسب و سالم
- شناخت استعدادها و توانمندیهای آنان و ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور پرورش خلاقیتهای آنان
- فراهم آوردن امکانات تحصیل و ارائه آموزشهای حرفه ای مناسب
- سالم سازی محیط زندگی در شهرها
- ایجاد زمینه های اشتغال، بهداشت، تغذیه و … مناسب
- حمایت از خانواده به منظور پیشگیری از گسترش شیوع کودکان خیابانی
مرکز تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی درسازمان بهزیستی کشور که از سال 1378 در کشور راه اندازی شد.
مهمترین اهداف این مراکز عبارتند از :
- شناسایی کودکان خیابانی، حمایت از کودکان خیابانی، برنامه ریزی برای بازگشت افراد به خانواده وبرنامه ریزی برای دسترسی این گروه از کودکان به خدمات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی.
گروه هدف این مرکز کودکان خیابانی اند که در خیابان ها کار وزندگی می کنند.
خدمات این مراکز به صورت شبانه روزی ، رایگان ونحوه پذیرش به شکل زیر است:
خود معرف
شناسایی وجذب از طریق همکاری با شهرداری ها واورژانس اجتماعی
تیم تخصصی این مراکزشامل: مددکاراجتماعی- روان شناس- مشاور حقوقی- پزشک وکارشناس تربیتی می باشد. این مراکز در حال حاضر در تهران وکلیه استان های کشور فعال می باشد.