معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه
در آستانه برنامه پنجم توسعه قضایی و در پرتو سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و عمل به رسالت حکومت اسلامی برای برپایی جامعه‌ای مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی برگرفته از بند اول اصل سوم قانون اساسی، قوه قضائیه در چارچوب وظایف قانونی خود به ویژه احکام مقرر در اصل 156قانون اساسی و با هدف عاری‌سازی جامعه اسلامی از لوث ناهنجاری‌ها و هنجار‌شکنی‌های اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را تاسیس نمود.این معاونت با هدف یکپارچه‌سازی و هماهنگی ارکان، زیر‌ساخت‌ها و عوامل اجرایی این حوزه و مدیریت راهبردی آنها در چارچوب وظایف قانونی فعالیت می کند. اهمیت تأسیس چنین معاونتی در مجموعه قوه قضائیه هنگامی نمود مضاعف پیدا می‌کند که میان تدابیر اتخاذ شده از سوی دستگاه‌های اجرایی مذکور ناهماهنگی‌ها و بعضاً تداخل و تزاحم به چشم می‌خورد. برای رفع این چالش‌ها و همزمان ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و رسیدن به جامعه اسلامی عاری از فساد و تباهی نخست باید نگاه مشترکی راجع‌به مفهوم و مصادیق رویدادها و پدیده‌های جنایی و گستره فراگیری و گوناگونی آنها در کشور به دست آید. پیش‌نیاز تحقق چنین امری گردآوری، پردازش و تحویل و ارزیابی هماهنگی و نه لزوماً یکسان از اطلاعات راجع‌به این رویدادها و پدیده‌ها است که در یک نگاه ساده از آنها به آمار جنایی تعبیر می‌شود و چنانچه به نقطه مطلوب برسد سیمای جنایی کشور را به نمایش می‌گذارد. به این ترتیب سیمای جنایی کشور بازتاب واقع‌بینانه مطمئن و معتبری از رویدادها و پدیده‌های جنایی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول می‌توانند به وظیفه خطیر خویش مبنی بر یاری رساندن این قوه در امر پیشگیری از وقوع جرم که در سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است به طور شایسته عمل کنند.