منابع اجتماعی

منابع اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی به کلیه ظرفیت های دولتی و غیردولتی موجود در جامعه اشاره دارد ماهیت نیازها ومشکلات گروه های آسیب دیده ودر معرض آسیب جامعه به گونه ای است که ایجاب می کند تا از تمام ظرفیت ها و منابع اجتماعی موجود در جامعه جهت تسهیل و دسترسی مردم به خدمات اجتماعی و در تمام سطوح پیشگیری استفاده گردد. واین امر زمانی تحقق می یابد که تمامی دست اندر کاران امور اجتماعی اعم از کارشناسان، مشاوران، نیروی انتظامی، پزشکان و.... با این منابع آشنا باشند.تا با اتخاذ سیاست ها و برنامه های تخصصی مرتبط با گروه هدف و موضوعات مربوطه به ارتقاء کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی در حوزه های مربوطه کمک نمایند در این بخش کلیه سازمانها، وزارتخانه ها، دستگاههای موجود در سطوح مختلف کشور( استان، شهرستان، شهر، بخش و روستاها) مد نظر قرار گرفته شده است. منابع اجتماعی فعال در موضوع کودکان خیابانی شامل معرفی مرکز نگهداری از کودکان خیابانی، ارائه خدمات به کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست پایگاه خدمات اجتماعی و برنامه اورژانس اجتماعی ونیز اقدامات معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و دادگاه اطفال می باشد در زیر به شرح این فعالیتها اشاره می گردد: