قوانین و مقررات

سازمان بین المللی کار(ILO)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
سیاست های کلی نظام
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
دستور العمل اجرایی تاسیس، انحلال واداره موسسات غیر دولتی وخیریه موضوع بند 13 ماده 26
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون ساختار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار- ممنوعیت ومحو بدترین اشکال کار کودک
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
پیمان نامه حقوق کودک
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
ایین نامه ساماندهی کودکان خیابانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۳ دی ۱۳۸۸ ]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ فروردین ۱۳۸۵ ]
آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ تیر ۱۳۸۴ ]
آیین نامه اجرایی تبصره های (1)و(2) قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت واقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک وتوصیه نامه های مکمل
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۳ ]
قانون تشکیل دادگاه اطفال
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ فروردین ۱۳۸۲ ]
 
قانون حمایت از کودکان ونوجوانان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ آذر ۱۳۸۱ ]
قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ تیر ۱۳۸۰ ]
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ خرداد ۱۳۷۹ ]
آیین نامه ساماندهی متکدیان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ ]
آیین نامه ساماندهی متکدیان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ ]
قانون تامین زنان وکودکان بی سرپرست
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۴ آبان ۱۳۷۱ ]
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۹ آبان ۱۳۶۹ ]
قانون حضانت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۶ اَمرداد ۱۳۶۴ ]
قانون مجازات اسلامی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ اَمرداد ۱۳۶۲ ]
قانون مدنی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ ]