ساختارهای موجود در حوزه سکونتگاه های غیر رسمی

موضوع : ساختار های مرتبط با سکونتگاه های غیر رسمی

منظور از ساختار های مرتبط، کلیه سازمان ها ونهادهایی می باشند که در خصوص موضوع مورد نظر دارای مسئولیت هستند .

در حوزه سکونتگاههای غیر رسمی با استناد به نامه شماره 02/100/1994 مورخ 2/5/85 مصوبه مشترک شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ستاد ملی توانمند سازی در جلسه 20/9/85 وظایف دستگاهها تعیین گردیده است:
کلیه دستگاههای خدماتی موظف میباشند پس از ابلاغ طرح های ساماندهی و توانمندسازی مصوب ستاد استانی، با استفاده از ظرفیت و اعتبارات پیش بینی شده در ردیف های خود نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های مذکور در مناطق دارای اولویت، به نحوی اقدام نمایند که تا پایان برنامه پنجم متوسط سطح خدمات این مناطق با متوسط سطح خدمات شهر(با شاخص متوسط سال 1385) برابری نماید.
وزارت نیرو:
در مورد خدمات وزارت نیرو (آب، برق و ...) پایان برنامه چهارم مدنظر می باشد.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی: (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
به منظور ارتقاء شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنین سکونتگاههای غیر رسمی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است از محل ردیف های اعتباری در اختیار نسبت به اجرای طرح های توانمندسازی مصوب ستاد استان به نحوی اقدام نماید که شاخص های اجتماعی و اقتصادی (مرتبط با وظایف وزارت رفاه) در اینگونه محلات تا پایان برنامه پنجم به سطوح متوسط سال 1385 ارتقاء یابد.
وزارت کار و امور اجتماعی: (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
به منظور فراهم نمودن فرصتهای شغلی پایدار با نگرش خرد جهت تقویت بنیانهای اقتصادی خانوارهای ساکن در سکونتگاههای غیر رسمی بستر سازی لازم را ایجاد نماید.

وزارت کشور :
در اجرای بند 7 مصوبه شماره 44833/ت29271ه- مورخ 26/11/82 هیئت محترم وزیران به منظور تقویت مشارکت ساکنان محلات ، حضور و انتخاب 5 تا 7 نفر از افراد مناسب و فعال جهت همکاری و مشارکت در اجرای طرح های ساماندهی در هر محدوده مطابق دستورالعملی که وزارت کشور (حداکثر طی یک سال) ارائه می نماید الزامی است.
اقدامات اجرایی در حوزه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
در این بند به اجرای هر چه سریعتر طرح های تفصیلی در شهرها با استفاده از مشارکت های مردمی تاکید گردیده و مقرر گردید:
زمینه های لازم برای تشکیل و رشد و توسعه تشکلهای غیر دولتی و نهادهای محلی برای حضور و مشارکت در مناطق سکونتگاههای غیر رسمی ایجاد میگردد.

سازمان شهرداری ها:
سازمان شهرداری ها پس از ابلاغ طرح های ساماندهی و توانمندسازی متناسب با ظرفیت و منابع مالی شهرداری ها به نحوی اقدام نمایند که تا پایان برنامه پنجم، متوسط سطح خدمات این مناطق با متوسط سطح خدمات شهر(حداقل با شاخص متوسط سال 85) برابری نماید.
سازمانهای مسکن و شهرسازی:
با توجه به آیین نامه شماره 66062/ت35455 مورخ 7/6/85 هیات محترم وزیران و دستورالعمل های مربوطه موضوع حمایت از تامین مسکن گروه های کم درآمد در شهرهای کوچک، سازمانهای مسکن و شهرسازی موظفند نیاز مسکن این گروهها را به تفکیک شهرهای مشمول آیین نامه فوق الذکر پیش بینی نمایند.
تهیه طرح های توسعه و عمران و تجدید نظر در طرح های موجود توسعه شهری به تحوی که شامل برنامه ریزی مسکن در شهر خصوصا مسکن گروه های کم درآمد و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدامات حمایتی مورد نیاز را جهت راه اندازی نهادهای محلی وام و پس انداز اقدامات حمایتی مورد نیاز را جهت راه اندازی نهادهای محلی وام و پس انداز مسکن در چارچوب نظام بانکی کشور بعمل آورد.