قوانین و مقررات

مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران و ستاد ملی توانمند سازی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ]
تفاهم نامه با بهزیستی در خصوص افراد حاشیه نشین
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ]
قانون ساماندهی و حمایت از ساخت مسکن
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ]
برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و توانمند سازی با تاکید بر بهسازی شهری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ]
شرح خدمات تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ]
سند مدیریت زیست محیطی سال 83
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ]
سند چهارچوب سیاست اسکان مجدد سال 83
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ]
آیین نامه نحوه فعالیت ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ]
سند ملی سکونتگاههای غیر رسمی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ]