ساختارهای مرتبط با موضوع همسرآزاری

 

وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی: وظایف وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی در خصوص همسرآزاری :
- هماهنگی سیاستگذاری و نظارت در حوزه زنان
- پیشنهاد اصلاح یا اجرای قوانین مرتبط با حوزه خشونت خانگی به خصوص همسرآزری
- توسعه، تقویت و ساماندهی بیمه های اجتماعی ،سلامت و خدمات حمایتی در حوزه زنان
- اصلاح روشها و سازوکارهای شناسایی و حمایت از زنان در معرض آسیب
- حمایت از زنان آسیب دیده و در معرض خشونت
- هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در حوزه زنان
- حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی،اجتماعی و پیامدهای خصوصا در زمینه بی سرپرستی.
سازمان بهزیستی کشور: وظایف سازمان بهزیستی درخصوص همسرآزاری :
1. پیشگیری از خشونت علیه زنان در سه سطح پیشگیری اول،دوم و سوم
2. پذیرش زنان در معرض آزار و آزار دیده در قالب تیم های تخصصی سیار اورژانس اجتماعی
3. حمایت از زنان در معرض خشونت از طربق:
-همکاری با قوه قضائیه ،دادگستری و پزشکی قانونی
- پذیرش و نگهداری از زنان در معرض خشونت و خشونت دیده فاقد سرپرست یا سرپرست موثر
- مداخله در موارد وقوع همسرآزاری
- حمایت مستمر از زنان آزار دیده در صورتیکه شرایط برای بازگشت زن به محیط خانواده یا محیط امن وجود نداشته باشد.
4. بستر سازی برای بازگشت زنان به محیط خانواده
5. پذیرش زنان در معرض آزار و آزاردیده معرفی شده از سایر مراجع با هماهنگی قوه قضائیه
6. جمع آوری و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به خشونت خانگی

در سازمان بهزیستی با توجه به چارت سازمانی سه دفتر مسئولیت حمایت از زنان را برعهده دارند:
1- در حوزه معاونت امور اجتماعی شامل:
- دفتر امور زنان و خانواده
- دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی
2- مرکز توسعه پیشگیری شامل:
- حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی- دفتر خدمات مشاوره و روانشناختی
3- بخش مشارکتهای مردمی
نیروی انتظامی : وظایف نیروی انتظامی در خصوص همسرآزاری :
- شناسایی زنان در معرض آزار در موارد مراجعه یا معرفی از سایر ارگانها ویا مواجهه با موارد خشونت خانگی در حین انجام وظیفه و ارجاع به مراجع مرتبط از جمله واحدهای تابعه قوه قضادیه
- رسیدگی به شکایات با موضع خشونت خانگی و ارجاع به مراکز مربوطه
- همکاری با سازمانهای مختلف به منظور پیشگیری از خشونت خانگی
- همکاری با سازمانهای مسئول با هدف جمع آوری اطلاعات مربوط به خشونت خانگی و گزارش دهی جرایم و افزایش اگاهی مردم
- اقدامات قانونی جهت تامین امنیت زنان خشونت دیده شناسایی شده
وزارت بهداشت : وظایف وزارت بهداشت در خصوص همسرآزاری :
- شناسایی زنان آزار دیده و ارائه خدمات درمانی (در صورت لزوم) و ارجاع به مراجع مرتبط
- همکاری با سایر سازمانهای مرتبط با موضوع خشونت خانگی
- قوه قضائیه: وظایف قوه قضائیه در خصوص همسرآزاری :
- شناسایی و حمایت از زنان در معرض خشونت و خشونت دیده
- مداخله قضائی و حمایت قضائی از زنان در معرض خشونت و خشونت دیده فاقد سرپرست یا بد سرپرست به مراجع ذی ربط
- ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی و تشکیل پرونده برای زنان در معرض خشونت و خشونت دیده
- اجرای قوانین مرتبط با حمایت از زنان
- بررسی دعاوی مربوط به زنان در معرض خشونت و خشونت دیده
- تهیه و ارایه گزارش از وضعیت زنان و اتخاذ اقدامات حمایتی – قضایی از مراجع قضایی صالح
- تدوین لوایح مرتبط در جهت حمایت از زنان در معرض خشونت و خشونت دیده
- نظارت بر حسن اجرای آرا و تصمیمات مرتبط با زنان

پزشکی قانونی: وظایف پزشکی قانونی در خصوص همسرآزاری:
- بررسی وضعیت زنان خشونت دیده و پاسخ استعلام مراکز و نهادهای مرتبط

وزارت دادگستری : وظایف وزارت دادگستری در خصوص همسرآزاری :
- رسیدگی قضایی و حمایت قضایی
- تهیه گزارش کشوری در حوزه زنان
- حمایت از زنان از طریق دفاتر حمایت از زنان و کودکان

وزارت کشور: وظایف وزارت کشور در خصوص همسرآزاری :
- پیگیری موضوع خشونت خانگی در شورای اجتماعی کشور
- هماهنگی با استانداری ها در خصوص خشونت خانگی در کارگروه امور فرهنگی –اجتماعی شورای برنامه ریزی استان
- هماهنگی دستگاههای استانی در راستای کنترل و کاهش خشونت خانگی

صدا وسیما: وظایف صدا وسیما در خصوص خشونت خانگی به ویزه همسرآزاری :
- انجام اقدامات موثر در قالب پیشگیری سطح اول و اطلاع رسانی در خصوص عواقب و آثار خشونت های خانگی بر افراد جامعه
- افزایش آگاهی خانواده ها در خصوص محترم شمردن حقوق کلیه افراد خانواده
- نهادینه کردن فرهنگ تکریم زنان در جامعه
- تولید رسانه های تصویری و شنیداری با هدف حمایت از حقوق زنان در جامعه

سایر دستگاههای مسئول در موضوع خشونت خانگی :
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
- بررسی موضوع خشونت علیه زنان از جنبه اجتماعی
- بررسی لوایح و موضوعات مرتبط با حوزه زنان
- ارایه طرح یا طرح های حمایت از زنان در معرض خشونت و خشونت دیده

کمیسیون قضایی – حقوقی :
- بررسی لوایح مربوط به حوزه خشونت علیه زنان از منظر حقوقی و قضائی
- ارائه طرح های قضایی در حمایت از زنان

معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری :
- تخصیص بودجه مناسب به دستگاههای مسئول جهت حمایت از زنان

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری :
- تربیت نیروی متخصص در حوزه زنان و امور اجتماعی