قوانین و مقررات مرتبط با همسرآزاری

راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]
منشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]
قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]
قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]
منشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]
قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، اجتماعی اقتصادی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]
قانون جرائم رایانه ای
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]
قانون مجازات اسلامی - بندهای مربوط به همسرآزاری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]
قانون مدنی- بندهای مربوط به همسرآزاری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]
قانون اساسی - بندهای مرتبط با همسرآزاری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]