ساختار های مرتبط با کودک آزاری

منظور از ساختار، دستگاه ها و سازمانهایی هستند که بر اساس قانون دارای وظایف مشخص در حوزه های گوناگون می باشند. از آنجائیکه شناخت وظایف دستگاههای مسئول می تواند نقش موثری در  برنامه ریزی و سیاستگذاری درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه امور اجتماعی داشته باشد، لذا ضروری است سیاستگذاران،محققان و دانشجویان عرصه امور اجتماعی به  مسئولیتهای قانونی دستگاههای مربوطه در حوزه های مختلف احاطه داشته باشند. به همین منظور در این بخش به وظایف قانونی دستگاههای مرتبط با موضوع کودک آزاری بطور مختصر اشاره می گردد.

وظایف سازمانهای مرتبط با موضوع کودک آزاری

وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی: وظایف وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی  در حمایت از کودکان آزار دیده و در معرض آزار: 
- هماهنگی سیاستگذاری و نظارت در حوزه کودکان
- اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با حوزه کودکان
- توسعه، تقویت و ساماندهی بیمه های اجتماعی ،سلامت و خدمات حمایتی در حوزه کودکان
- اصلاح روشها و سازوکارهای شناسایی و حمایت از کودکان در معرض آسیب و آزار
- حمایت از کودکان بی سرپرست
- حمایت از مادران در خصوص حضانت فرزند
- تشکیل صندوق های بیمه ای و بیمه های خاص به منظور حمایت از کودکان
- هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در حوزه کودکان
- حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی،اجتماعی و پیامدهای خصوصا در زمینه بی سرپرستی. 

سازمان بهزیستی کشور: وظایف سازمان بهزیستی در حمایت از کودکان آزار دیده و در معرض آزار:

1. پیشگیری از کودک آزاری در سه سطح پیشگیری اول،دوم و سوم
2. شناسایی و پذیرش کودکان در معرض آزار و آزار دیده در قالب تیم های تخصصی سیار اورژانس اجتماعی
3. حمایت از کودکان در معرض آزار و آزار دیده از طربق:
        -همکاری با قوه قضائیه ،دادگستری و پزشکی قانونی
        - پذیرش و نگهداری از کودکان در معرض آزار و آزار دیده فاقد سرپرست یا سرپرست موثر
        - مداخله در موارد وقوع کودک آزاری
        - حمایت مستمر از کودکان آزار دیده در صورتیکه شرایط برای بازگشت کودک به محیط خانواده یا محیط امن وجود نداشته باشد.
4. بستر سازی برای بازگشت کودک به محیط خانواده
5. پذیرش کودکان در معرض آزار و آزاردیده معرفی شده از سایر مراجع با هماهنگی قوه قضائیه
6. جمع آوری و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به کودک آزاری

در سازمان بهزیستی با توجه به چارت سازمانی سه دفتر مسئولیت حمایت از کودکان را برعهده دارند:
1- در حوزه معاونت امور اجتماعی شامل:
     - دفتر امور کودکان و نوجوانان
     - دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی
2- مرکز توسعه پیشگیری شامل:
     - معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی
3- بخش مشارکتهای مردمی

نیروی انتظامی : وظایف نیروی انتظامی در خصوص حمایت از کودکان آزاردیده و در معرض آزار  :

 - شناسایی کودکان در معرض آزار در موارد مراجعه یا معرفی از سایر ارگانها ویا مواجهه با موارد کودک آزاری در حین انجام وظیفه و ارجاع به    مراجع مرتبط از جمله واحدهای تابعه قوه قضادیه
- رسیدگی به شکایات با موضع کودک ازاری و ارجاع به مراکز مربوطه
- همکاری با سازمانهای مختلف به منظور پیشگیری از کودک آزاری
- همکاری با سازمانهای مسئول با هدف جمع آوری اطلاعات مربوط به کودک آزاری و گزارش دهی جرایم و افزایش اگاهی مردم
- اقدامات قانونی جهت تامین امنیت کودکان آزار دیده شناسایی شده

 آموزش و پرورش : وظایف آموزش و پرورش در خصوص حمایت از کودکان آزاردیده و در معرض آزار :
- پیشگیری از کودک آزاری از طریق شناسایی کودکان در معرض آزار
- ارائه خدمات مشاوره ای به کودکان در معرض آزار یا آزار دیده
- ارتباط با خانواده کودکان
- ارجاع کودکان در معرض آزار و آزاردیده به مراجع مرتبط   

وزارت بهداشت : وظایف وزارت بهداشت در خصوص حمایت از کودکان آزاردیده و در معرض آزار :
- شناسایی کودکان آزار دیده و ارائه خدمات درمانی (در صورت لزوم) و ارجاع به مراجع مرتبط
- تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه کودکان
- همکاری با سایر سازمانهای مرتبط با موضوع کودک آزاری

قوه قضائیه: وظایف قوه قضائیه در خصوص حمایت از کودکان آزاردیده و در معرض آزار :
- شناسایی و حمایت از کودکان در معرض آزار و آزار دیده
- مداخله قضائی و حمایت قضائی از کودکان در معرض آزار و آزار دیده فاقد سرپرست یا بدسرپرست به مراجع ذی ربط
- ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی و تشکیل پرونده برای کودکان در معرض آزار یا آزار دیده
- اجرای قوانین مرتبط با حمایت از کودکان و نوجوانان
- بررسی دعاوی مربوط به کودکان در معرض آزار و آزار دیده
- تهیه و ارایه گزارش از وضعیت کودک و اتخاذ اقدامات حمایتی – قضایی از مراجع قضایی صالح
- تدوین لوایح مرتبط در جهت حمایت از کودکان آزاردیده و درمعرض آزار
- نظارت بر حسن اجرای آرا و تصمیمات مرتبط با کودک

پزشکی قانونی: وظایف پزشکی قانونی در خصوص حمایت از کودکان آزاردیده و در معرض آزار :
- بررسی وضعیت کودکان آزاردیده و پاسخ استعلام مراکز و نهادهای مرتبط

وزارت دادگستری : وظایف وزارت دادگستری در خصوص حمایت از کودکان آزاردیده و در معرض آزار :
- رسیدگی قضایی و حمایت قضایی
- تهیه گزارش کشوری در حوزه کودکان به دلیل مسئولیت مرجع ملی کودکان طبق مصوبه هیئت وزیران در مورخ14/10/1390

وزارت کشور: وظایف وزارت کشور در خصوص حمایت از کودکان آزاردیده و در معرض آزار :
- پیگیری موضوع کودک آزاری در شورای اجتماعی کشور
- هماهنگی با استانداری ها در خصوص کودک آزاری در کارگروه امور فرهنگی –اجتماعی شورای برنامه ریزی استان
- هماهنگی دستگاههای استانی در راستای کنترل و کاهش کودک آزاری

سایر دستگاههای مسئول در موضوع کودک آزاری :

 • کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
  - بررسی موضوع کودک آزاری از جنبه اجتماعی
  - بررسی لوایح و موضوعات مرتبط با حوزه کودک آزاری
  - ارایه طرح یا طرح های حمایت از کودکان در معرض آزار یا آزاردیده

 • کمیسیون قضایی – حقوقی :
  - بررسی لوایح مربوط به حوزه کودک آزاری از منظر حقوقی و قضائی
  - ارائه طرح های قضایی در حمایت از کودکان

 • معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری :
  - تخصیص بودجه مناسب  به دستگاههای مسئول جهت حمایت از کودکان

 • وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری :
  - تربیت نیروی متخصص در حوزه کودکان و امور اجتماعی