انجمن حمایت از کودکان بد سرپرست اصفهان


محل فعالیت: اصفهان
موضوع فعالیت: دفاع از حقوق کودکان
شماره ثبت: 2038
شماره پروانه : 72468
آدرس سایت: http://isf-childprotection.blogfa.com
شماره تماس: 4۴۶۹۹۲۶ - ۰۳۱۱
ادرس انجمن: اصفهان، خیابان مدرس، چهارراه سرچشمه، ساختمان پزشکان نیکان، واحد6

معرفی انجمن حمایت از کودکان بد سرپرست(‌روزنه های امید ) اصفهان
نوع فعالیت : کلیه فعالیتها داوطلبانه ،غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناً انجمن از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت و آیین نامه شماره27862/ت ، 31281هـ‌ مورخ 8/5/1384 مصوب هیئت محترم وزیران می‌باشد و محدوده فعالیت آن در سطح استان می‌باشد.
مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس 15/12/78 به مدت نا محدود می‌باشد.

اهداف این انجمن عبارتند از :
1- ارتقاء فرهنگ احترام به حقوق کودک در سطح جامعه .
2- انجام اقدامات پیشگیری کننده از کودک آزاری در سطح جامعه .
3- اقدامات شناسایی کودکان تحت آزار .
4- پیگیری موارد حقوقی کودکان تحت آزار از طریق مراجع قضایی در سطح استان .
5- حمایت از کودکان تحت آزار در سطح استان .

روش اجری هدف :
برنامه های اجرایی این انجمن شامل موارد زیر خواهد بود ، حمایت از کودکانی که به نوعی از انواع ذیل مورد آزار قرار گرفته باشند .
1- جسمی : هر نوع تنبیه جسمی ، تحمل انواع شکستگیها ،‌ضربات بر اندام ، کتک خوردن و غیره .
2- جنسی : بهره کشی جنسی از کودک برای ارضای فرد بزرگسال ( اعم از تماس یا غیر تماس )‌.
3- عاطفی : بی توجهی به کودک ، تهدید ، تحقیر کردن کودک ،‌رفتارهای خارج از هنجارهای اجتماعی اعم از تهمت زدن و یکی از مواردی که ویران کردن احساس لیاقت کودک را به همراه دارد .
ماده 42: این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 42 ماده و 18 تبصره در نشست مورخ 28/11/85 هیأت مؤسس به تصویب رسید.