منابع اجتماعی

منابع اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی به کلیه ظرفیت های دولتی و غیردولتی موجود در جامعه اشاره دارد که با اتخاذ سیاستها و برنامه های تخصصی مرتبط با گروه هدف و موضوعات مربوطه به ارتقاء کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی در حوزه های مربوطه می پردازد. در این بخش کلیه سازمانها، وزارتخانه ها، دستگاههای موجود در سطوح مختلف کشور( استان، شهرستان، شهر، بخش و روستاها) مد نظر قرار گرفته شده است. منابع اجتماعی فعال در موضوع کودک آزاری شامل  معرفی  آموزش مهارتهای زندگی توسط سازمانهای مربوطه،اقدامات معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه،دادگاه اطفال و برنامه اورژانس اجتماعی می باشد در زیر به شرح کامل این فعالیتها اشاره می گردد: