وظایف سازمان های مرتبط

ساختار های مرتبط با موضوع متکدیان
شورای عالی اداری درهشتاد و دومین جلسه خود درمورخ 25/2/1378 آیین نامه ساماندهی افراد بی خانمان و ولگرد و متکدی را به تصویب رسانده و طی نامه شماره 6037/70 مورخ 25/3/1387 ابلاغ کرده است و سازمان ها ونهادهای ذیل را موظف به انجام وظایفی نموده است :

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است افراد مستعد و دارای توان کار موضوع این مصوبه را که از طرف مجتمع اردوگاهی و یا کمیتة امداد امام (ره)، بهزیستی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می گردند، به طور رایگان تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه ای مناسب قرار دهد و جهت تامین اشتغال متکدیانی که دوره های مربوط را طی نموده اند،برنامه ریزی های اجرایی لازم را از طریق مراکز کاریابی و صندوق فرصت های شغلی به عمل آورد

وظایف شهرداری
شهرداری موظف به تامین محل و امکانات و تجهیزات اولیة مورد نیاز اردوگاه است و در صورت ضرورت به تشخیص استاندار، از سایر امکانات و اعتبارات استان نیز استفاده خواهد شد. اعتبارات مورد نیاز مجتمع های اردوگاهی از محل بودجة عمومی و کمک های مردمی تامین خواهد شد.
شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و جمع آوری و تحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع اردوگاهی اقدام نمایند. نیروی انتظامی در این مورد همکاری لازم را با شهرداری به عمل خواهد آورد.
مسؤول مجتمع اردوگاهی توسط فرماندار تعیین می شود. مجتمع اردوگاهی مکلف است پس از تحویل گرفتن افراد موضوع این مصوبه، نسبت به نگهداری موقت، شناسایی وضعیت و طبقه بندی آنها در یکی از گروههای زیر اقدام نمایند:
الف – افراد متهم به ارتکاب جرم، اعم از متکدیان و ولگردان حرفه ای.
ب – افراد بی سرپرست و مجهول الهویه
ج – افراد گمشده در راه مانده و متواری
) د – افراد معلول و ناتوان (اعم از جسمی و ذهنی
هـ - افراد نیازمند غیر حرفه ای

دادگستری استان
چنانچه صدور قرار یا رای قضایی برای هر یک از افراد موضوع این مصوبه ضرورت داشته باشد ،مسوولیت امر بر عهدة دادگستری استان (دادگاه) است. دادگستری استان می تواند نسبت به تعیین قاضی مستقر در مجتمع اردوگای به منظور تسریع در رسیدگی اقدام نماید.

سازمان بهزیستی
سازمان بهزیستی کشور موظف است افراد بی سرپرست ، ناتوان و معلول و سالمندان نیازمند را تحویل بگیرد و در اماکن مناسب نگهداری نماید و تحت آموزش قرار دهد. همچنین پوشش های حمایتی لازم را تا ایجاد شرایط و زمینة مناسب برای بازگشت آنان به زندگی عادی ایجاد نماید.

کمیتة امداد خمینی (ره)
کمیتة امداد خمینی (ره) موظف است ضمن هماهنگی با مسؤول مجتمع اردوگاهی، پوشش حمایتی و هدایتی لازم را برای افراد نیازمند، گمشده، متوری و درمانده برقرار کند و شرایط و زمینة بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم نماید
.

وزارت کشور
وزارت کشور مسؤول اجرای این مصوبه است و گزارشهای لازم را در دوره های زمانی شش ماهه به هیات وزیران و دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود
وزارت کشور موظف است نظام آماری متمرکز ثبت و دستیابی بهنگام به سوابق متکدیان را ایجاد و تصدی نماید. نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای مسؤول موظفند اطلاعات مورد نیاز وزارت کشور را براساس ضوابطی که آن وزارتخانه ابلاغ می نماید.در اختیار وزارت کشور قرار دهند


سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توجیه و آشنایی جامعه با تبعات مختلف تکدی و جلب مشارکت مردم در مبارزه با این پدیده و نیز معرفی تجربه های موفق مردمی، برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.
سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه موظف است برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح، اقدام لازم به عمل آورد