مراکز اجتماع درمان مدار

مراکز اجتماع درمان مدار (TC ) :
مراکزی است که امکان دستیابی بیماران وابسته به مواد را که روابط بین فردی و کارکرد اجتماعی آنها به شدت افت کرده، از طریق برنامه اجتماع درمان مدار و براساس برنامه مدون آن ، به او می دهد. برنامه اجتماع درمان مدار یک برنامه ساختار یافته، نظارتی و اقامتی یا نیمه اقامتی برای یاری رساندن و حمایت در جهت بهبودی معتادانی است که استعداد بازگشت به مصرف مواد را دارند و در درمان های اولیه پیشرفت قابل توجهی از خود نشان نداده اند. رویکرداجتماعی درمان مدار رویکردی اجتماعی است که از طریق به وجود آوردن تغییرات کلی در شیوه زندگی فرد معتاد به وی امکان طی طریق بهبودی را می دهد. این برنامه بر خودیاری، رشد فردی و حمایت هم گروه ها و ایجاد محیط مانوس در مراکز تاکید دارد.
TC یک برنامه درمانی اقامتی یا نیمه اقامتی بدون دارو است که شامل یک سری مراحل می باشد که از جهت یابی آغاز و تا مراقبت پس از بهبودی ادامه می یابد. در TC عملا" اهداف درمانی روانشناختی و اجتماعی به صورت همزمان تعقیب می شود و به منظور دستیابی به این اهداف مقیمان مجبور هستند که مدتی حدود 3 ماه تا 3 سال ( در ایران 6 ماه ) در اجتماعات درمان مدار زندگی کنند و با برنامه های هدفمندی که برای آنها در نظر گرفته شده است سطح عملکرد آنها نه تنها به سطح عملکرد قبل از بیماری برسد ( باز پروری ) بلکه انواع جدیدی از رفتار که قبل از اعتیاد نیز در آنها وجود نداشته است، ایجاد گردد ( پرورش ) ، البته این یادگیری ساده رفتار ساده نیست و در واقع درمان به مفهوم یک فرایند پیچیده یادگیری است که به کسب مهارت های زندگی منجر می گردد.