مدرسه مروج سلامت

مدرسه ی مروج سلامت
یکی از طرح هایی که در آموزش و پرورش در ایران اجرا می شود طرح مدرسه مروج سلامت می باشد. این برنامه یکی از برنامه های موفق پیشگیری از وابستگی به مواداست. هدف اصلی این برنامه پیشگیری از رفتارهای پرخطر می باشد.این برنامه دارای خصوصیات زیر است :
1- برپایه اصول بنا شده است.
2- برنامه جامع و کاملی می باشد.
3- در این برنامه والدین و کارکنان مدرسه نیز مشارکت دارند.
4- در عمل بروز رفتارهای پرخطر را کاهش داده است.
5- از روش های فعال آموزش استفاده می کند.
6- این برنامه ترکیبی از رویکردهای پیشگیری شامل اطلاع رسانی، آموزش عاطفی، مهارت های زندگی و آموزش از طریق همسالان می باشد.
آموزش از طریق همسالان :
این واقعیت دارد که نوجوانان بیش از آن که تحت تاثیر بزرگسالان باشند از دوستان و همسالان خود اثر می پذیرند. با توجه به این ویژگی یکی از امتیازات این برنامه استفاده از همسالان به منظور آموزش به دانش آموزان دیگر است.
دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جنایت تعریف زیر را برای آموزش همسالان پیشناد می کند: "استفاده از آموزش دهندگانی با سن یا وضعیت مشابه به منظور انتقال دادن پیام های آموزشی به گروه هدف ..."
به طور کلی آموزش دهندگان همسال با افرادی که مشابه خودشان هستند کار می کنند. آن ها ممکن است در سن،جنس،طبقه یا وضعیت اجتماعی و یا خرده فرهنگ و موارد دیگر مشابه باشند. آموزش همسالان اغلب برای تغییر در سطح فردی با تلاش برای تغییر دانش، باورها یا رفتارهای فرد مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه با این رویکرد آموزشی ممکن است تغییرات موثری در سطح اجتماعی نیز بوجود آیند.
رهبران هم سال به شیوه های مختلف به اجرای برنامه کمک می کنند. گاهی اوقات این روش شامل تدریس موضوعات سلامت،هدایت کلاس،کمک به اجرای تمرین ها،گوش دادن و در مواقع دیگرراهنمایی و مشاوره به دانش آموزان و ارجاع برای کمک حرفه ای نیز می گردد. کم تجربگی این فراد با اعتماد بیشتر آن ها نزد افراد گروه جبران می شود از ویژگی های برنامه آموزش از طریق همسالان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
روشی موثر برای اشتراک گذاشتن دانش نزد نوجوانان است.
به دلیل تجارب مشابه، نظرات آن ها برای یکدیگر قابل پذیرش است.
در این روش، هر یک از نوجوانان به راحتی می توانند تبادل نطر کنند.
به منظور موفقیت در اجرای درست برنامه با استفاده از رهبران همسال این افراد اغلب با توجه به ویژگی هایی انتخاب می شوند. بعضی از این ویژگی ها مانند عضو گروه هدف بودن ، محبوبیت داشتن در بین دیگر دانش آموزآن، علاقمندی به همکاری، تمایل به یادگیری و کار با دانش آموزان دیگر، شنونده خوبی بودن، توانایی ابراز وجود مثبت، اعتماد به نفس بالا، رازدار بودن و... می باشد.