مهارت های زندگی

مهارت های زندگی
برنامه آموزش مهارت های زندگی یک برنامه ی پیشگیرانه و ارتقایی می باشد. این برنامه به منظور ارتقای سطح بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO ) تهیه شده است . فرض زیر بنایی برای طراحی این برنامه پژوهش های انجام شده در مورد آسیب های روانی و اجتماعی می باشد. بسیاری از پژوهش ها نشان داده اند که بیشتر مشکلات و اختلالات روانی- عاطفی ، ریشه های روانی- اجتماعی دارند. به عنوان مثال پژوهش در زمینه ی سوء مصرف مواد نشان داده است که مصرف مواد با سه عامل عزت نفس پائین، ناتوانی در بیان احساسات و فقدان مهارت های ارتباطی رابطه دارند.
در حقیقت در برنامه ی آموزش مهارت های زندگی عوامل روانی – اجتماعی مانند عزت نفس، خود پنداره ، شبکه های حمایتی اجتماعی ، استرس ها و نحوه کنار آمدن با آنها مورد توجه قرار می گیرد. این برنامه، یک برنامه ی آموزشی است که مهارت های لازم جهت ارتقاء بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را به گروه مخاطب آموزش می دهد.
در برنامه ی آموزش مهارت های زندگی مهارت یعنی : توانایی ایجاد روابط بین فردی مناسب و موثر، انجام مسئولیت های اجتماعی، انجام تصمیم گیر های صحیح، حل تعارض ها و کشمکش ها بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زنند. به معنی دیگر مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی است که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور موثر، شایسته و مطمئن عمل نمایند.
آموزش مهارت های زندگی می تواند به دو صورت اجرا شود :
1- آموزش مهارت های زندگی عام که با هدف ارتقاء سلامت و بهداشت روان و ایجاد رفتارها و تعاملات سالم صورت می گیرد . که همان 10 مهارت اصلی پایه ای را شامل می شود.
2- آموزش مهارت های اختصاصی و ویژه با هدف پیشگیری از یک آسیب مشخص مانند پیشگیری از سوء مصرف مواد، ایدز و ....در این صورت 10 مهارت اصلی و پایه ای به همراه سایر مهارت های مربوط آموزش داده می شود.


10 مهارت اصلی و پایه ای عبارتند از :
1- مهارت خود آگاهی
2- مهارت همدلی
3- مهارت برقراری رابطه ی موثر ( ارتباطات اجتماعی )
4- مهارت روابط بین فردی سازگارانه ( ارتباطات بین فردی )
5- مهارت تصمیم گیری
6- مهارت حل مساله
7- مهارت تفکر انتقادی
8- مهارت تفکر تفکر خلاق
9- مهارت مقابله با هیجان
10-مهارت مقابله با استرس