درمان سرپایی

درمان سرپایی :
شامل درمان های دارویی (سم زدایی و نگهدارنده ) و درمانهای غیر دارویی (نگهدارنده ) و مددکاری اجتماعی و پیشگیری های بعدی می باشد. در این نوع درمان ها از داروهایی مانند : کلونیدین، نالترکسون، به ویژه نورفین و متادون در سم زدایی و درمان های نگهدارنده دارویی استفاده می شود. دردرمان های غیر دارویی مشاوره فردی ، گروه درمانی، آموزش گروهی خانواده انجام می گیرد و پیگیری های اشتغال
زایی
بوسیله مددکار اجتماعی به صورت تلفنی یا در مراکز سرپایی دولتی و غیر دولتی انجام می گیرد.

درمان سرپایی

http://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/mavadlokadervaravangardan/manbaeejtemaee/mibarezehbadokanyat/darmansarpay/