درمان اقامتی بلند مدت

درمان اقامتی بلند مدت : مرکز TC یا اجتماع درمان مدار
برنامه اجتماع درمان مدار یک برنامه ی ساختار یافته، نظارتی و اقامتی برای یاری رساندن و حمایت در جهت بهبودی افراد وابسته به موادی است که استعداد بازگشت به مصرف موادرا دارند و در درمان های اولیه پیشرفت قابل توجهی از خود نشان نداده اند.رویکرد اجتماع درمان مدار رویکردی اجتماعی است که از طریق بوجود آوردن تغییرات کلی در شیوه زندگی افراد وابسته به مواد به وی امکان طی طریق بهبودی را می دهد.این برنامه برخودیاری ، رشد فردی و حمایت همه ی گروه ها و ایجاد جوی معنوی در مرکز تاکید دارد.
طول زمان اقامت از زمان های کوتاه سه ماه تا مدت طولانی حدود 2 سال متغیر است در این برنامه جدا شدن از اجتماع از اهمیت حیاتی برخوردار است. به این ترتیب جامعه ای کوچک با ترکیبی از مقیمان ارشد، میانه، و تازه وارد و هم چنین افراد بهبود یافته و متخصصین تشکیل می شودکه تداعی کننده محله ای است که افراد آن روابط فراوان و عمیقی با یکدیگر پیدا می کنند. در این محیط ماده مخدر وجود ندارد و هرگونه مصرف آن شکستن قوانین جامعه تلقی می گردد.
پایه ی نظری این شیوه یادگیری اجتماعی است که در آن افراد از طریق تلاش و پیشرفت در رفتار مقبول اجتماعی و انسانی با دریافت پسخوراند به سطح بالا ارتقاء می یابند. مرکز TC یک مرکز اقامتی و در دسته ی درمان های غیر دارویی می گنجد و در اغلب مراکزTC افراد پس از سم زدایی برای طرح مرحله ی بازتوانی در این مرکز اقامت می نمایند، در کشور ما در حال حاضر به صورت 3 ماهه طراحی شده اند. اصول اساسی حاکم بر TC عبارتند از سوء مصرف مواد پرهیز از خشونت، جدا شدن از زندگی روزمره، احترام به خود و دیگران، وجود قوانین و سلسله مراتب ، باور به لزوم کمک گرفتن و کمک کردن به دیگران.