درمان اقامتی کوتاه مدت

درمان اقامتی کوتاه مدت ( بستری ) :
این برنامه ها شامل خدمات دارویی ( سم زدایی و نگهدارنده ) می شود که در مراکز بستری ارائه می گردد. در این مرکز دوره سم زدایی به شکل بستری و ادامه درمان، شامل درمان های روان شناختی و مددکاری اجتماعی به صورت سرپایی انجام می شود.
درمان اقامتی میان مدت : مراکز بهبودی اقامتی میان مدت
تعریف : مراکز بهبودی اقامتی میان مدت به مراکزی اطلاق می گردد که توسط اشخاص حقوقی (تشکل ها و سازمان های غیر دولتی که در راستای اهداف سلامت و خدمات اجتماعی فعالیت می کنند و در اساسنامه آن ها به فعالیت های درمان، بازتوانی یا بهبودی اشاره شده باشد) تشکیل می گردند و این مراکز با کسب مجوز از سازمان بهزیستی و تحت نظارت آن به صورت اقامتی میان مدت ( 30 تا 90 روز ) فعالیت می نمایند.
رویکرد اصلی این مراکز اقامتی میان مدت بر مشارکت گروه های همتا و خودیار ( افراد وابسته به مواد بهبود یافته) متمرکز است وخدمات آن توسط افراد وابسته به مواد بهبود یافته ارائه می شود. این مراکز با مراکز درمان و بازتوانی وابستگی به مواد تحت نظارت بهزیستی یا پزشک دوره دیده مورد تائید در جهت کمک و همکاری ( غربالگری، نظارت بر سم زدایی بدون دارو و...) و ارائه خدمات تخصصی در مواقع لزوم و نظارت بیشتر بر خدمات خود در ارتباط مستمر و نزدیک هستند.
اهداف تاسیس مراکز بهبود اقامتی میان مدت مصرف کنندگان مواد :
- استفاده ازتوانایی گروه های همتا در بازتوانی افراد وابسته به مواد
- افزایش امکان حق انتخاب افراد وابسته به مواد برای استفاده از خدمات متنوع بازتوانی
- تداوم پاکی گروه های همتای بهبود یافته و یاوران تجربی
- سازماندهی مراکز موجود
- افزایش دستیابی به خدمات
عمده خدمات این مراکز عبارتند از :
کمک به تحمل علایم محرومیت از مواد و سم زدایی بیمار، برگزاری جلسات بهبودی، برگزاری جلسات خانواده، پیگیری و ادامه بهبودی پس از ترخیص و ارجاع .