اجتماع درمانی

اجتماع درمانی
باز سازی الگوهای رفتاری مخرب که در طول زندگی کسب شده است نیاز به تغییر در بافت اجتماعی داشته و به همین جهت یک برنامه ساختار یافته و نظارتی قوی جهت درمان مسائل رفتاری هیجانی خانوادگی و عاطفی افراد وابسته به مواد را طلب می کند. هدف از ایجاد تغییرات کلی در سبک و شیوه زندگی فرد وابسته به مواد پرهیز از مصرف مواد مخدر ایجاد صداقت فردی کسب مهارت های اجتماعی مفید، حذف عقاید ضد اجتماعی و رفتارهای غیر قانونی است .هدف از ایجاد تغییرات کلی در سبک و شیوه زندگی فرد وابسته به مواد پرهیز از مصرف مواد مخدر ایجاد صداقت فردی کسب مهارت های اجتماعی مفید، حذف عقاید ضد اجتماعی و رفتارهای غیر قانونی است به منظور دستیابی به این اهداف افراد وابسته به مواد می بایست مدتی را که بسته به نوع برنامه درمانی می تواند از سه ماه تا دو سال باشد در اجتماعات مبتنی بر درمان های روان شناختی و اجتماعی زندگی کنند. محل فیزیکی این اجتماعات بسته به گروه های تحت درمان می تواند متغیر باشد، مثل بیمارستان، شهرهای کوچک و...