صفحه نخست » آسیب های اجتماعی » موادمخدرو روان گردان » منابع اجتماعی » جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

تعریف منابع اجتماعی

منابع اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی به کلیه ظرفیت های دولتی و غیردولتی موجود در جامعه اشاره دارد که با اتخاذ سیاستها و برنامه های تخصصی مرتبط با گروه هدف و موضوعات مربوطه به ارتقاء کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی در حوزه های مربوطه می پردازد. در این بخش کلیه سازمانها، وزارتخانه ها، دستگاههای موجود در سطوح مختلف کشور( استان، شهرستان، شهر، بخش و روستاها) مد نظر قرار گرفته شده است. منابع اجتماعی فعال در موضوع مواد مخدر و روان گردان شامل معرفی خط ملی مشاوره اعتیاد، مدرسه مروج سلامت، برنامه های کاهش اسیب، مراکز گذری ترک اعتیاد، اجتماع درمانی، درمان اقامتی کوتاه مدت، درمان اقامتی بلند مدت، درمان سرپایی، مهارت های زندگی، گروه های خودیار، مراکز اجتماع درمان مدار (TC) تیم های پیشگیری از اعتیاد و انجمن های فعال در این حوزه می باشد در زیر به شرح کامل این فعالیتها اشاره می گردد:

انجمن های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها