مقدمه

منابع اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی به کلیه ظرفیت های دولتی و غیردولتی موجود در جامعه اشاره دارد که با اتخاذ سیاستها و برنامه های تخصصی مرتبط با گروه هدف و موضوعات مربوطه به ارتقاء کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی در حوزه های مربوطه می پردازد. در این بخش کلیه سازمانها، وزارتخانه ها، دستگاههای موجود در سطوح مختلف کشور( استان، شهرستان، شهر، بخش و روستاها) مد نظر قرار گرفته شده است. منابع اجتماعی فعال در موضوع مواد مخدر و روان گردان ها شامل معرفی مدرسه مروج سلامت، خط ملی مشاوره اعتیاد, برنامه های کاهش آسیب، مراکز گذری ترک اعتیاد، اجتماع درمانی، درمان اقامتی کوتاه مدت، درمان اقامتی بلند مدت، درمان سرپایی، مهارت های زندگی و انجمن های فعال در این حوزه می باشد در زیر به شرح کامل این فعالیتها اشاره می گردد: