تعریف قوانین و مقررات

یکی از موارد مهم در مقوله موادمخدرو روان گردان ها آشنایی با قوانین، و مقررات کشوری و بین المللی می باشد به این دلیل که در بسیاری اوقات اسناد بالا دستی می توانند بهترین منبع حمایتی و مداخله ای باشد بطوریکه این قوانین می توانند نقشه راه باشند به همین دلیل در این بخش به قوانین و مقرراتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع مواد مخدر و روان گردان ها ارتباط دارند پرداخته شده است تا زمینه ای برای استفاده مراجعین فراهم گردد.

مراکز درمان دولتی و مجاز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ی 16 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376( مصوب 1389/5/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۴ شهریور ۱۳۹۲ ]
دستور العمل موقت مراکز دولتی نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 16
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۴ شهریور ۱۳۹۲ ]
سیاست های کلی ابلاغی برنامه های توسعه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گروه م.م.ور )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404 هجری شمسی.(گ.م.م.ر)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه پنجم توسعه ( ماده 207 قانون در رابطه با مواد مخدر )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ( گروه م.م.ر )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه چهارم توسعه ( بند ز ماده 97 قانون در رابطه با مواد مخدر )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ( مصوب 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر( مصوب 18/7/ 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
تصویب نامه هیئت وزیران شماره 108241/66903 مورخ 26/5/90
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
دستورالعمل تاًسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی، خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب معتادان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
دستورالعمل یارانه درمان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
آئین نامه تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی سوء مصرف کنندگان مواد
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
دستورالعمل تاسیس مراکز بهبودی اقامتی میان مدت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
دستورالعمل تاسیس مراکز اجتماع درمان مدار اقامتی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
دستورالعمل آماده سازی شغلی معتادان بهبود یافته
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
سند توسعه ویژه ( فرابخشی) مبارزه با اعتیادبه مواد مخدر
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
سند جامع پیشگیری از اعتیاد
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
آئین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش اسیب اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
آئین نامه تاسیس مرکز خدمات کاهش آسیب وابستگی به مواد
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ تیر ۱۳۹۱ ]
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مواد روان گردان مصوب 26/3/1377
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ تیر ۱۳۹۱ ]
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده واحد مواد مخدر نیویورک مصوب 18/4/1351
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۱ ]
قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی معاهده واحد مواد مخدر مصوب 14/5/1380
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۱ ]
قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 3/9/1370
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۱ ]