برنامه اورژانس اجتماعی

 

برنامه اورژانس اجتماعی :
این برنامه تلفیقی از مداخله در بحران ، فردی ، خانوادگی و اجتماعی ( مرکز اورژانس اجتماعی)، خط تلفن اورژانس اجتماعی (123) ، تیم سیار اورژانس اجتماعی خدمات اجتماعی سیار( پایگاه اجتماعی) ، می باشد . در این برنامه ویژگی مهم ارائه خدمات اجتماعی یعنی : “تخصصی بودن”، “بموقع بودن” و “در دسترس بودن” مدنظر قرار گرفته است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور “محدود به زمان و مکان” نگردد و “رویکرد فعال” جایگزین رویکرد غیر فعال شود و در برنامه ها عملیاتی شود. این برنامه استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی (نیروی انسانی)،کاهش دیوان سالاری اداری ، تجمیع خدمات، هماهنگی بین واحدها، جامعیت ، فراگیری و …. را در پی دارد.این برنامه قصد دارد تا “مداخلات روانی – اجتماعی” را قبل “از مداخلات قضایی و انتظامی” و حتی در کنار این نوع مداخلات جایگزین کند که این مسئله در “پیشگیری از وقوع جرم” و” قضازدائی” نیز نقش مهمی ایفا می کند. “شناسایی آسیبهای اجتماعی شایع و در حال شیوع” بصورت کشوری و منطقه ای و محلی نیز از طریق این برنامه صورت خواهد پذیرفت. در واقع این نوع مداخلات تاثیر گذاری “تئوری بر چسب” را به حداقل خواهد رساند تا زمینه ای برای توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و بازگشت آنها به زندگی سالم باشد.
اهداف طرح :
کنترل و کاهش بحران های فردی ، خانوادگی و اجتماعی .
در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه.
ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی و کمک به درک موقعیت خوددر شرایط بحرانی .
ارتقاء توانمندیهای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی و به موقع .
ارتقاء آگاهی ها و شناخت خانواده و اجتماع نسبت به نیازهای مراجعان به منظور تسهیل فرایند حل مسئله در شرایط بحرانی .
شناسائی مناطق و کانونهای آسیب زا و انجام مداخلات تخصصی در جهت دسترسی برابر به خدمات اجتماعی شناسایی آسیب های اجتماعی نوپدید و باز پدید ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی مداخله موثر به منظور کاهش جرایم و جلوگیری از تشدید بحران و آسیب های اجتماعی و کاهش صدمات بر اقشار در معرض آسیب .
افراد مشمول دریافت خدمات عبارتند از :
- زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد
- زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی
- افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند.
- کودکان خیابانی و کار
- همسران آزار دیده
- کودکان آزار دیده
- مبتلایان به اختلال هویت جنسی
- دختران و پسران فراری از منزل
- سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند .