انجمن های مرتبط با ازدواج و طلاق

معرفی انجمن های مرتبط با ازدواج و طلاق:
انجمن جامعه شناشی ایران

محل فعالیت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
موضوع فعالیت مطالعات انسان‌شناسی فرهنگی، جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت، جامعه‌شناسی کاربردی، جامعه‌شناسی انقلاب و جنبش های اجتماعی، جامعه‌شناسی تاریخی، جامعه‌شناسی خانواده، جامعه‌شناسی دین، جامعه‌شناسی روستایی، جامعه‌شناسی شهر، جامعه‌شناسی صنعت، جامعه‌شناسی علم و معرفت، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، جامعه‌شناسی ورزش، روش‌شناسی و روش‌های تحقیق، سیاست اجتماعی، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، مطالعات زنان، و مطالعات فرهنگی.
شماره ثبت
نشانی سایت انجمن http://www.isa.org.ir/
شماره تماس 88631891 (021)
نشانی انجمن تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه شناسی ایران
معرفی انجمن : انجمن جامعه شناسی ایران، انجمنی غیرانتفاعی است که در سال 1370 تاسیس شده و در زمینه‌های علمی، پژوهشی، کارشناسی و مشاوره فعالیت می‌کند. اهداف انجمن:
- تولید و ترویج دانش جامعه‌شناختی.
- تدوین و تصریح قواعد (هنجارهای رویه‌ای و هنجارهای اجتماعی یا اخلاق علمی) برای کنشگران حوزة جامعه‌شناسی.
- تقویت ارزش و حیثیت جامعه‌شناسی (کسب شأن علمی و اجتماعی).
- تقویت تعهد علمی و هویت صنفی کنشگران جامعه‌شناسی.
- بسط، گسترش و غنی‌سازی روابط انجمنی در اجتماع علمی و جامعه
سیاست‌ها
- کاربردی کردن جامعه‌شناسی از طریق طرح مسائل اساسی جامعه و کوشش در جهت توصیف، تبیین و حل آنها.
- بسط تعامل علمی با نهادهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی کشور.
- ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی به بخش خصوصی و دولتی
- برگزاری گردهمایی‌های علمی ـ تخصصی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی.
- انتخاب و معرفی آثار برجستة سال در حوزة جامعه‌شناسی.
- تدوین اصول و قواعد کار و فعالیت در حوزة جامعه‌شناسی از جمله: تعیین ملاک‌های علمی حداقلی برای ارزشیابی کارهای آموزشی ـ پژوهشی و انتشاراتی در حوزة جامعه‌شناسی.
- تدوین قواعد اخلاق تحقیق اجتماعی.
گروه‌های علمی- تخصصی
انجمن جامعه‌شناسی ایران بخش وسیعی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را در قالب گروه‌های علمی- تخصصی مختلف انجام می‌دهد. در حال حاضر، در این انجمن، 18 گروه علمی- تخصصی به کار مشغولند که هر یک، به حوزه‌ای خاص در جامعه‌شناسی و علوم‌اجتماعی اختصاص داشته و اعضای آنها را نیز متخصصان این حوزه‌ها تشکیل می‌دهند. این گروه‌ها با برگزاری جلسات متناوب، سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌ها، انتشار مقاله و کتاب، انجام طرح‌های پژوهشی در حوزه فعالیت خود، از جمله ارکان اصلی انجمن جامعه‌شناسی ایران شناخته می‌شوند و همکاری های بین المللی انجمن جامعه‌شناسی ایران در راستای همکاری‌های بین‌المللی خود: عضو انجمن جامعه‌شناسی بین‌المللی ISA)) و انجمن آسیایی شوراهای‌ پژوهشی‌علوم‌اجتماعی (AASSREC) می‌باشد. 


انجمن جمعیت شناسی ایران
محل فعالیت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
موضوع فعالیت ایستایی شناسی جمعیت شامل: ساخت سنی و جنسی- توزیع جغرافیایی جمعیت- سواد و آموزش- خانواده و خانوار- ازدواج و طلاق-فعالیت ، نیروی انسانی و اشتغال
پویایی شناسی جمعیت شامل: مرگ و میر- رشد و تغییرات جمعیت- مهاجرت- باروری
حوزه مطالعات جمعیت شامل: جمعیت و بهداشت- جمعیت و فقر- جمعیت و مسکن- جمعیت و محیط زیست و منابع- سالخوردگی جمعیت – سیاست جمعیتی
نطریه های جمعیتی – گذار جمعیت شناختی- تنظیم خانواده، کنترل موالید و بهداشت باروری- جمعیت، شهرنشینی و حاشیه نشینی- جمعیت شناسی گروه های قومی- جمعیت و جامعه – جمعیت و آموزش
شماره ثبت
نشانی سایت انجمن http://www.paiassoc.ir/
شماره تماس تلفن: 61117874 ـ 88024936 ـ 88334964 (021)
نشانی انجمن تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جمعیت شناسی ایران
معرفی انجمن : انجمن جمعیّت‌شناسی ایران، نهادی غیرانتفاعی، علمی و پژوهشی است که در جهت گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش جمعیّت‌شناسی و توسعه‌ی کمّی و کیفی نیروهای متخصّص و بهبودبخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی فعّالیت می‌نماید. به منظور نیل به این هدف‌ها، انجمن اقدام‌های زیر را به عمل خواهد آورد:
1) ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملّی و بین‌المللی بین محقّقان و متخصّصانی که به گونه‌ای با دانش جمعیّت‌شناسی سروکار دارند
2) همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه‌ی ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه‌ی موضوع فعّالیت انجمن
3) تزغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از اساتید و محقّقان ممتاز
4) ارایه‌ی خدمات آموزشی و پژوهشی
5) تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی
6) انتشار کتاب‌ها و نشریه‌های علمی