تعریف ساختار

منظور از ساختار، دستگاه ها و سازمانهایی هستند که بر اساس قانون دارای وظایف مشخص در حوزه های گوناگون می باشند. از آنجائیکه شناخت وظایف دستگاههای مسئول می تواند نقش موثری در برنامه ریزی و سیاستگذاری درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه امور اجتماعی داشته باشد، لذا ضروری است سیاستگذاران،محققان و دانشجویان عرصه امور اجتماعی به مسئولیتهای قانونی دستگاههای مربوطه در حوزه های مختلف احاطه داشته باشند. به همین منظور در این بخش به وظایف قانونی دستگاههای مرتبط با موضوع فرار ار منزل  بطور مختصر اشاره می گردد.

وطایف سازمان های مرتبط

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص فرار از منزل
- هماهنگی، سیاستگذاری و نظارت در حوزه فرار
- اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با حوزه فرار
- توسعه، تقویت و ساماندهی بیمه های اجتماعی ،سلامت و خدمات حمایتی در حوزه آسیب های اجتماعی
- اصلاح روشها و سازوکارهای شناسایی و حمایت از افراد در معرض آسیب های اجتماعی
- تشکیل صندوق های بیمه ای و بیمه های خاص به منظور حمایت از گروه آسیب دیده
- هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در حوزه فرار
- حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی،اجتماعی و پیامدهای خصوصا در زمینه بی سرپرستی.

سازمان بهزیستی : وظایف سازمان بهزیستی درخصوص فرار از منزل
- شناسایی موارد فرار از منزل
- جذب موارد فرار از منزل
- شناسایی و جذب از طریق اورژانس اجتماعی
- ارجاع از مراجع مرتبط از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی و ...
- ارجاع از سایر مراکز ( اعم از دولتی و غیر دولتی)
- ارزیابی وضعیت روانی – اجتماعی افراد مورد نظر
- بازگشت افراد به خانواده در صورتی که خانواده صلاحیت نگهداری داشته باشد یا خانواده داشته باشد
- نگهداری از افراد فاقد سرپرست و یا بد سرپرست در مراکز مرتبط اعم از مراکز شبانه روزی ( برای افراد زیر 18 سال و یا خانه سلامت برای دختران)
- در صورتی که افراد ( دختران) مشکلات اخلاقی داشته باشند در مراکز بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی نگهداری و حمایت می شوند.

نیروی انتظامی : وظایف نیروی انتظامی در خصوص فرار از منزل
- شناسایی موارد فرار از منزل و ارجاع به مراکز مرتبط
- همکاری با دستگاه های مرتبط از جمله دادگستری، بهزیستی و...

دادگستری : وظایف دادگستری در خصوص فرار از منزل

صدور احکام لازم درخصوص موارد فرار

پزشکی قانونی : وظایف پزشکی قانونی در خصوص فرار از منزل
- بررسی سلامت افراد ارجاعی از مراکز مرتبط
- شهرداری : وظایف شهرداری در خصوص فرار از منزل
- شناسایی و ارجاع به مراکز مرتبط از جمله سازمان بهزیستی

وزارت بهداشت و درمان : وظایف وزارت بهداشت و درمان در خصوص فرار از منزل
رسیدگی درمان افراد مورد نظر