خانه سلامت دختران


خانه سلامت دختران
مقدمه:
برای اینکه در جامعه ای انسانها زندگی سالمی داشته باشند و فرصت لازم برای رشد طبیعی را بدست آورده بتوانند توان و استعدادهای بالقوه خویش را بالفعل ساخته و از گزند هر نوع آسیب در امان بمانند باید بتوانند از مواهب اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه بطور برابر استفاده کنند.
حال اگر به دلایل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عده ای از افراد جامعه از جمله زنان و دختران را از حضور در صحنه اجتماع، تعلیم و تربیت و فعالیتهای اقتصادی و غیره منع شوند، طبعا فرصتی برای آسیب پذیری بیشتر آنان فراهم خواهد شد.
از این رو بهزیستی استان تهران بمنظور نگهداری و حمایت از دختران نیازمند حمایتهای اجتماعی تا زمان استقلال و خودکفایی فردی و اجتماعی آنان، اقدام به ایجاد خانه های سلامت برای دختران نموده است.
1 – خانه سلامت: خانه سلامت به مراکزی اطلاق می شود که طبق وظایف قانونی محوله دختران در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایت های خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرار داده و از طریق ارائه خدمات زمینه های کسب استقلال اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورده و آنها را در تامین حداقل نیازهای اقتصادی و جلوگیری از ابتلاء به آسیب های اجتماعی یاری می نماید و در دستورالعمل ‹‹ خانه›› نامیده می شود.
اهداف:
1- جلوگیری از ابتلاء دختران در معرض آسیب به آسیبهای اجتماعی.
2 - حمایت و نگهداری از دختران در معرض آسیب اجتماعی نیازمند حمایت اجتماعی.
3 - فراهم نمودن زمینه های تحصیل، اشتغال، خودکفایی و استقلال این افراد.
4 - شناخت استعدادها و توانمندیهای دختران در معرض آسیب و هدایت آنها به سوی استفاده از این توانمندیها.
نحوه پذیرش
بمنظور ایجاد هماهنگی در امر پذیرش، کلیه پذیرش های خانه توسط مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی (اورژانس اجتماعی) استان انجام خواهد گرفت.
تبصره: افرادی که به صورت خود معرف به خانه مراجعه می کنند نیز از طریق مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پذیرش و به خانه معرفی می شوند.

شرایط و مدارک مورد نیاز پذیرش
1 – ایرانی بودن یا داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 - داشتن گواهی پزشک قانونی مبنی بر باکره بودن دختر
3- داشتن حداقل 18 سال
4– داشتن گزارش تیم تخصصی مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی واجتماعی (اورژانس اجتماعی) مبنی بر فقدان حمایت خانوادگی موثر به همراه تصویر پرونده کامل خدمت گیرنده
روند پذیرش
از ابتدای شروع فعالیتها کوشش در زمینه فراهم آوردن امکانات بازگشت دختر به خانواده و یا بستگان و یا سایر روشهای ترخیص به منظور کوتاه نمودن زمان زندگی در مرکز مورد نظر است. و کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی استان موظف به نظارت دقیق بر تحقق این امر می باشد.
خدمات تخصصی
پس از پذیرش توسط مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی (اورژانس اجتماعی )، دختران به خانه معرفی می شوند و در طی مدتی که در خانه زندگی می کنند باید خدمات تخصصی ذیل ارائه گردد:

1 – خدمات مددکاری اجتماعی
2 – خدمات روانشناسی: برخی از
3 - خدمات بهداشتی و درمانی
4 – خدمات تربیتی
5– خدمات آموزشی، فرهنگی، تربیتی، مذهبی
6- خدمات حقوقی
7 – خدمات تربیتی
8 – سایر خدمات: با توجه به شرایط مراجعین خدمات ذیل را می توان ارایه نمود
ترخیص
• ترخیص مراجعین با نظر و تایید کلیه اعضاء تیم تخصصی، زمانی که بسترهای مناسب به یکی از صور زیر صورت پذیرد

1- بازگشت به خانواده
2- زندگی مستقل با حفظ شرایط قانونی
3- ازدواج
4- ارجاع به سازمان ها، ارگان های ذیربط و سایر نهادهای حمایتی و امدادی موجود در جامعه (دولتی و غیردولتی) .