تعریف منابع اجتماعی

منابع اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی به کلیه ظرفیت های دولتی و غیردولتی موجود در جامعه اشاره دارد که با اتخاذ سیاستها و برنامه های تخصصی مرتبط با گروه هدف و موضوعات مربوطه به ارتقاء کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی در حوزه های مربوطه می پردازد. در این بخش کلیه سازمانها، وزارتخانه ها، دستگاههای موجود در سطوح مختلف کشور( استان، شهرستان، شهر، بخش و روستاها) مد نظر قرار گرفته شده است. منابع اجتماعی فعال در موضوع فرار از منزل شامل معرفی آموزش مهارتهای زندگی توسط سازمانهای مربوطه،خانه سلامت دختران، طرح شبه خانواده ، برنامه اورژانس اجتماعی و انجمن های فعال در این حوزه می باشد در زیر به شرح کامل این فعالیتها اشاره می گردد:

منابع اجتماعی مرتبط با فرار از منزل

خانه سلامت دختران                                                                    طرح شبه خانواده

 

آموزش مهارت های زندگی                                                            آموزش مهارت های زندگی ویژه دانشجویان

آموزش مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان                                        دستورالعمل اجرایی طرح آموزش زندگی خانواده

برنامه اورژانس اجتماعی