مقدمه ای برای مقررات

یکی از موارد مهم در مقوله فرار از منزل آشنایی با قوانین،و مقررات  می باشد به این دلیل که در بسیاری اوقات اسناد بالا دستی می توانند بهترین منبع حمایتی و مداخله ای باشد بطوریکه این قوانین می توانند نقشه راه باشند به همین دلیل در این بخش به  قوانین و مقرراتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم  با موضوع فرار از منزل ارتباط دارند پرداخته شده است تا زمینه ای برای استفاده مراجعین فراهم گردد.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( موارد مرتبط با گروه هدف )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ]
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی ( موارد مرتبط با گروه هدف)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ]
سیاست های کلی نظام ( موارد مرتبط با گروه هدف)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه پنجم توسعه ( موارد مرتبط با گروه هدف)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه چهارم توسعه ( موارد مرتبط با گروه هدف)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ]
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ]
قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ]
آیین نامه کودکان خیابانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ]
قانون مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی متکدیان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ]
قانون مجازات اسلامی ( مواد مرتبط با متکدیان)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ]