صفحه نخست » آسیب های اجتماعی » ایدز » منابع اجتماعی » فراخوان همکاری برای انجام مطالعه ظرفیت سنجی وارزیابی نیازهای سازمانهای غیردولتی در زمینه ایدز /اچ ای وی