دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی / آسیب های اجتماعی / ایدز / منابع اجتماعی / فراخوان همکاری برای انجام مطالعه ظرفیت سنجی وارزیابی نیازهای سازمانهای غیردولتی در زمینه ایدز /اچ ای وی