دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی / آسیب های اجتماعی / ایدز / منابع علمی / گزارشات مرتبط با ایدز / گزارش پایش اعلانیه تعهد مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل درزمینه ایدز1386