معرفی بخش قوانین و مقررات

یکی از موارد مهم در مقوله اچ ای وی/ ایدز آشنایی با قوانین، مصوبات و مقررات و برنامه های مصوب می باشد به این دلیل که در بسیاری اوقات اسناد بالا دستی می توانند بهترین منبع حمایتی و مداخله ای باشد بطوریکه این قوانین می توانند نقشه راه باشند به همین دلیل این بخش به موضوع قوانین و مقررات مرتبط با اچ ای وی/ ایدز یافته است تا زمینه برای استفاده مراجعین با این دسته از قوانین فراهم شود .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون ساختار تامین اجتماعی --
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
برنامه سوم توسعه()
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
برنامه چهارم توسعه ()
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه پنچم ()
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
آیین نامه پیشگیری از ایدز سازمان بهزیستی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی کشوری پیشگیری از ایدز
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
آیین نامه کمیته فنی حمایتهای اجتماعی ایدز
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
آیین نامه ساماندهی اجرای فعالیتها وشرح وظایف زیرکمیته های ایدز
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
اساسنامه کمیته پایش
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
آیین نامه تاسیس مراکز خدمات کاهش آسیب وابستگی به مواد
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
دستورالعمل بالینی جهت ارزیابی مبتلایان به ایدز
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
تفاهم نامه همکاری با سازمان بهداشت جهانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
دستورالعمل روز جهانی ایدز سال 87
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
فتایا
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ]
« قبلی صفحه ۱ از ۱ بعدی »