ساختار مرتبط با فضای مجازی و آسیبهای نوپدید

منظور از ساختار، دستگاه ها و سازمانهایی هستند که بر اساس قانون دارای وظایف مشخص در حوزه های گوناگون می باشند. از آنجائیکه شناخت وظایف دستگاههای مسئول می تواند نقش موثری در برنامه ریزی و سیاستگذاری درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه امور اجتماعی داشته باشد، لذا ضروری است سیاستگذاران،محققان و دانشجویان عرصه امور اجتماعی به مسئولیتهای قانونی دستگاههای مربوطه در حوزه های مختلف احاطه داشته باشند. به همین منظور در این بخش به وظایف قانونی دستگاههای مرتبط با موضوع فرار ار منزل بطور مختصر اشاره می گردد.

وطایف سازمان های مرتبط:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید:
- اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با حوزه ناشی از فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید:
- هماهنگی، سیاستگذاری و نظارت در حوزه فضای مجازی
- اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با حوزه فضای مجازی
- جمع آوری و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به کودک آزاری
- پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوپدید در سه سطح پیشگیری اول،دوم و سوم
- اصلاح روشها و سازوکارهای شناسایی و حمایت از افراد در معرض آسیب های اجتماعی
- تشکیل کمیته فنی به منظور سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی در کشور
- هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در حوزه فضای مجازی
- حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی،اجتماعی و پیامدهای ناشی از آسیب های اجتماعی در حوزه فضای مجازی


سازمان بهزیستی :

وظایف سازمان بهزیستی درخصوص آسیب های اجتماعی ناشی از استفاده نادرست از فضای مجازی و رسانه های نوین ارتباطی
- شناسایی موارد آسیب دیده ناشی از استفاده نادرست از اینترنت و فضای مجازی
- شناسایی و جذب از طریق اورژانس اجتماعی
- ارجاع از مراجع مرتبط از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی و ...
- ارجاع از سایر مراکز ( اعم از دولتی و غیر دولتی)
- ارزیابی وضعیت روانی – اجتماعی افراد مورد نظر و


نیروی انتظامی :

 وظایف نیروی انتظامی در خصوص فضای مجازی
- شناسایی کاربران متخلف در فضای مجازی و ارجاع به مراکز مرتبط
- همکاری با دستگاه های مرتبط از جمله دادگستری، بهزیستی و...

نیروی انتظامی : وظایف نیروی انتظامی در خصوص حمایت از کاربران در فضای مجازی :

- رسیدگی به شکایات با نقض حریم خصوصی افراد و یا تعدی به حقوق کاربران

- همکاری با سازمانهای مختلف به منظور پیشگیری از نقض حقوق کاربارن و یا نقض حریم خصوصی افراد

- همکاری با سازمانهای مسئول با هدف جمع آوری اطلاعات مربوط به آسیب های اجتماعی در فضای مجازی و گزارش دهی جرایم و افزایش اگاهی مردم

- اقدامات قانونی جهت تامین امنیت کاربران آسیب دیده پیشگیری از آسیب های ناشی از استفاده از فضای مجازی از طریق آموزش در مدارس
- ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان در معرض آزار یا آزار دیده
- ارتباط با خانواده دانش اموزان و آموزش به آنها
- ارجاع کودکان در معرض آزار و آزاردیده به مراجع مرتبط

 

قوه قضائیه:

 وظایف قوه قضائیه در خصوص فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید و رسانه های نوین ارتباطی :

- مداخله قضائی و حمایت قضائی از کاربران در معرض آزار و آزار دیده

- ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی و تشکیل پرونده برای کاربران خاطی و یا اشاعه دهندگان جرم و فساد در محیط هایان لاین، وب ها، وبلاگها و فضای مجازی

- اجرای قوانین مرتبط با حمایت از کاربران این حوزه

- بررسی دعاوی مربوط به متخلفان و مجرمان آسیب دیده و در معرض آسیب

- تهیه و ارایه گزارش از وضعیت کاربران فضای سایبر و اتخاذ اقدامات حمایتی قضایی از مراجع قضایی صالح

- تدوین لوایح مرتبط در جهت حمایت از کاربران به خصوص کودکان و سالمندان جهت کودک آزاری و سالمند آزاری در فضای مجازی و نیز آمزش ایشان  

- نظارت بر حسن اجرای آرا و تصمیمات مرتبط با حقوق کاربران در فضای مجازی

وزارت دادگستری :

 وظایف وزارت دادگستری در خصوص آسیب های اجتماعی نوپدید و فضای مجازی:

- رسیدگی قضایی و حمایت قضایی

 

وزارت کشور:

وظایف وزارت کشور در حوزه فضای مجازی:

- پیگیری بررسی وضعیت فضای مجازی ، رسانه های نوین ارتباطی و آسیب های اجتماعی نوپدید در شورای اجتماعی کشور

- هماهنگی با استانداری ها در برنامه ریزی و مطالعه وضیعت فضای مجازی و کاربران در کارگروه امور فرهنگی اجتماعی شورای برنامه ریزی استان

- هماهنگی دستگاههای استانی در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی و رسانه های نوین ارتباطی